سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ثواقبی فیروزآبادی – دانشگاه علم وصنعت ایران
احمد غلامی – دانشگاه علم وصنعت ایران
حسین هوشیار – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

تنشهای حرارتی مهمترین عامل زوال عایقی ترانسفورماتور می باشند این تنشها که عمدتا درنتیجه بارگذاری سنگین ترانسفورماتور روی می دهند درمحل داغترین نقطه سیم پیج نقطه داغ شدیدترهستند بنابراین دمای نقطه داغ عامل اصلی محدودکننده بازگذاری ترانسفورماتور است دراین مقاله روش جدیدی برای تعیین قابلیت بارگذاری حالت ماندگارو پویای ترانسفورماتوردردمای محیط متغیربرمبنای مدل حرارتی اصلاح شده IEEE ارائه میشود .ابتدادمای نقطه داغ یک ترانسفورماتور توزیع نمونه دریک پروفیل بارفرضی توسط این مدل تخمین زده می شود سپس روش تعیین قابلیت بارگذاری شرح داده شده برمبنای آن قابلیت بارگذاری پویا و حالت ماندگارترانسفورماتورمذکوربا درنظرگرفتن تغییرات دمای محیط تعیین می گردد.