سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ثواقبی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل واحدی – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مهمترین عامل محدود کننده بارگـذاری ترانسـفورماتور دمـای نقطه داغ است . بنابراین برای ارزیابی قابلیت بارگذاری نیازمند دانستن این دما هستیم . در این مقاله به تعیین قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور با در نظر گرفت ن عملکرد فـوق تحریـک مـی – پردازیم . ابتدا مدل تخمین دمای نقطـه داغ ارائـه شـده توسـطIEEE معرفی می شود . در ادامه شرایط فوق تحریک بررسی وچگونگی اصلاح مدل به منظور در نظـر گـرفتن ایـن شـرایط تشریح میگردد . در نهایت با استفاده از مدل اصلاح شـده، بـا توجه به نرخهای متفاوت پ یری عایق و تغییرات دمای محـیط، قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور با شبیه سازی تعیـین و میـزان تأثیر فوق تحریک روی بار مجاز ترانسفورماتور مشخص می – شود