سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهندس حسینعلی اصغر نیا – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر قاسمعلی عمرانی – عضو هیات علمی
دکتر عبدالایمان عمویی – عضو هیلت علمی
گلناز کریمی نیا – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

در جهان امروز زباله به عنوان یک آلاینده ی زیست محیطی مهم شناخته شده اند.چند دهه ایس که با رخداد های بزرگفرایند صنعتی در جهانزباله به همراه آلودگی روز افزون خاک آب و هوا و زنجیره زیست محیطی زیسگاه انسان را باتهدید رو به رو کرده است.اگر چاره اندیشی نشود و از بار آلودگی به ویژهمواد زائد جامدطرق جمع آوری دفع و انباشت غیر بهداشتی آنها کم نشود سلامت و بهداشت عمومیبا نا هنجاری رو به رو میشود.در حال حاضر در کشور ما دفع زباله دارای مشکلات فراوانیبوده و باعثتهدید سلامتی انسان و آلودگی محیط زیست می کردد.بنابر این با توجه به اهمیت موضوی دفن زباله ها از محیط زندگی در این تحقیق استفاده از کرم خاکی نوی ایزینا فو ئتیدا در تبدل زباله های شهری (خانگی) به کود الی(کمپوست) مورد بررسی قرار گرفت.هدف از انجام این مطالعهتبدیل زباله به کمپوستبا استفاده از کرم خاکی بوده که صرف نظر از رهایی از مشکلات مربوط به جمع اوری حملو نقل و دفع زباله و هزینه های مربوطه دارای منافع اقتصادی بوده و راه را برای یک بازیافت اصلی از مبدا تولید هموار میکند.زباله های خانگی با استفاده از کرم خاکی در مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی بابل از تاریخ اذر لغایت بهمن سال ۱۳۷۹ به کود کمپوست تبدیل شده ابتدا کیفیت مواد ذائد جامد از نظر میکروبی – انگلی و فلزات سنگین و مواد مغذی_n-k-pو …موردبررسی قرار گرفته بدین ترتیب که ۳ نمونهاز مخلوط مواد اولیهاز نقاط مختلف ل حوضچه ی کمپوست برداشته و بهد آزمایشگاه منتقل و مورد انالیز قرار گرفت.پس از به عمل امدن کمپوست۳نونه از نقاط مختلف حوضچه برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه دانکده ی بهداشت تهران مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج ان با کیفیت مواد اولیه مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج شان داد کهکرمهای خاکی کود دوست به راحتی قادرند مواد ذادئ الی را به بیو هو موس یا کود غنی شده طبیعی تبدیل و با عمل حفاری که به طور مداوم انجام دهند به هوا اجازه میدهند تا به عمق بیشتری از ستر نفوذ و در نتیجه با فراهم کردن شرایط مناسب هوا زی سرعت و جریان تبدیل ضایعات و زباله ها به کود را بیشتر نمایند و در نهایت کود الی با کیفیت مناسب و عاری ار الودگی میکروبی و انگلی تولید کند.