سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول آذری – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر خاکی کمیاب به علت برخوردار بودن از استحکام ویژه بالا ب ه خصوص در شـرایط رســوب ســخت شــده مــورد توجــه صــنایع هــوا فــضا و خــودرو مــی باشــند . آلیــاژ EK10 بــا ترکیــب شــیمیا یی(Mg-1.3%Nd-0.4%Zr) از اسـتحکام ویـژه و T6 نمونه ای از آن ها می باشد که در شرایط رسوب سـخت شـده مقاومت خزشی خوب تا ۲۰۰ ° C برخوردار می باشد . در این پژوهش ضـمن بررسـی قابلیـت رسـوب سـختی آلیـاژ مزبور در دماهای ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۵۰ ° C مورفولوژی و ساختار بلوری رسوب های ایجاد شده و ارتباط بلوری آن ها با زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که عامل اصلی استحکام، رسوب های ورقه ای شکل β˝ بـا ساختار منظم DO19 بر روی صفحات {۱۰ ۱ ۰}Mg می باشد . مطالعات دقیق تر نشان داد که آلیاژ مزبـور در شـرایط ماکزیمم سختی در دمای ۲۰۰ ° C علاوه بر رسوب های غالب β˝ حاوی رسوب هـا ی ورقـه ای شـکل β΄ بـا سـاختار بلوری BCO روی صفحات {۱۰ ۱ ۰}Mg نیز می باشد . این رسـوب هـا کـه کـاملا بـا زمینـه همـدوس مـی باشـند از FCC بـا سـاختار β در حین عملیات پیرسختی ایجاد می شوند . رسوب های تعادلی β˝ استحاله تدریجی رسوب های تنها رسوب هایی بودند که در فرایند پیرسختی در ۲۵۰ ° C به صورت غیرهمدوس با زمینه ایجاد شدند .