مقاله قارچهاي جدا شده از منطقه تخت جمشيد، مطالعه اي براي شناسايي عوامل فرسايش زيستي ميراث فرهنگي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۷۲ تا ۶۷۹ منتشر شده است.
نام: قارچهاي جدا شده از منطقه تخت جمشيد، مطالعه اي براي شناسايي عوامل فرسايش زيستي ميراث فرهنگي كشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي زيستي
مقاله قارچ
مقاله ميراث فرهنگي و تخت جمشيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: گوريوشينا آنا
جناب آقای / سرکار خانم: ماركوات يورگن
جناب آقای / سرکار خانم: كرومباين ولفگانگ اليزابت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکل فرسودگي زيستي آثار باستاني در کشورهايي با تاريخ کهن و داشتن بناهاي تاريخي مورد توجه بسياري از دانشمندان قرار گرفته است. گلسنگها و قارچها به عنوان يکي از مهم ترين عوامل تخريب کننده سنگها شناخته شده اند. با توجه به اينكه در زمينه فرسودگي زيستي آثار تاريخي و هنري ايران كارهاي بيولوژيكي جدي انجام نشده است پژوهش حاضر تعريف گرديد. در اين مطالعه آسيبهاي فيزيکي ايجاد شده با استفاده ازميکروسکوپ نوري، استرئوميکروسکوپ، ميکروسکوپ الکتروني، تکنيک Maceration بررسي شد. حضور تشکيلات بيولوژيکي داخل سنگ با تهيه برشهاي نازک سنگي و رنگ آميزي آنها به روش اسيد شيفت پريوديک اثبات گرديد. نتايج بررسيها نفوذ ميسليومهاي قارچي و همچنين سلولهاي قارچي را در داخل سنگها نشان داد. قارچهاي ساکن صخره اي اين منطقه با استفاده از روشهاي کلاسيک و روشهاي مولكولي تا حد جنس و در صورت امكان گونه شناسايي گرديد. با استفاده از آغازگرهاي ITS1& ITS4 و تعيين توالي محصول PCR مربوط به ناحيه  Cladophialophora minourae, Sarcinomyces sp, Bellemerea alpine ITSو Rhinocladiella sp شناسايي گرديد. اين گروه از قارچها تعداد زيادي از قارچهاي سياه ساکن سنگها را در رده Ascomycota در بر مي گيرد.