سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – کارشناسی ارشد قدرت، مدیر دفتر برنامه ریزی فنی

چکیده:

قانون استقلال شرکت های توزیع استانی و الزام ورود ای ن شرکت ها ب ه بازاربرق، یکی از مهمترین تحولات ساختاری سال های اخیر در صنعت بر ق است . باتوجه به تاییدنهایی و ابلاغ این قانون در فروردین ۸۵ ؛ و فعالیت کارگرو ههای تدوین اساس نام ه و تعیین ساختارجدید شرکت های توزیع ؛ بررسی تبعات و رویکردهای اقتصادی در وضعیت جدید، کاملا ضروری می باشد. با اجرای این م صوبه، شرکت های توزیع از وضعیتی که عمدتا پیمانکار، مجری یا ناظر توسعه و احداث و نگهداری و بهره برداری شبکه ها هستند ، به وضعیتی با وظیفة توزیع مطمئن و اقتصادی برق؛ و نه ظرفی تسازی و توسعه صرف تاسیسات ؛ و درنتیجه سود مرتبط با کاهش تلفات شبکه و بهینه سازی مصارف مشمول تعرفه های حمایتی ؛ گذر می نمایند. در این مقاله ضمن محاسبه هزینه تمام شدهبرق برای شرکت های توزیع در ولتاژ فشارضعیف، اعم از مصرف یا تل فشدن، سود قابل ملاحظه بهینه سازی روشنایی مشترکین خانگی و مصارف کشاورزی و همچنین کاهش تلفات
فشارضعیف، که میتواند تا ۷ برابر هزینه سرمای هگذاری باشد؛ نشان داده میشود،