سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
حسن جعفری – کارشناس ارشد حمل ونقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:
قاچاق ورودیاخروج پنهانی کالا وانسان از مبادی رسمی وغیررسمی بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی است . قاچاق یک پدیده چند وجهی است که بی گمان عامل های زیادی میتواند درچرایی آن نقش داشهته باشهد از جمله گستردگی مرزهای دریایی، کوتاهی مسیر وسعت منطقه، متعدد بودن مسیر قاچاچیان، وجود جزایر و سکوهای نفتی بسیار در خلیج فارس،متعدد بودن مبادی ورودی کالاهای قاچاق،رواج فرهنگی مصرفی کالاهای قاچاق در جامعه،نوعدیدگاه مرز نشیان به پدیده قاچاق از جمله عوامل گسترش قاچاق کالا درمرزهای ابی کشوراست.این تحقیق کاربردی با هدف برسی راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و سوخت در مرز های ابی جنوب کشور در سه مرحله انجام شده است. درمرحله اول پدیده قاچاق کالا و دلایل اصلی قاچاق کالا و همچنین شیوه های قاچاق در مرزهای دریایی جنوبی ایران برسی شده و در مرحله دوم با استفاده از روش دلفی و برسی پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و سوخت در مرز های ابی جنوب کشور تدوین شد. در نهایهت در مرحله سوم راهبردهای تدوین شده در مرحله دوم با استفاده از روش PROMETHEE و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس شاخصهای میزان تاثیر در کاهش قاچاق و قابلیت اجراء این راهبرد ها و هزینه و زمان مورد نیاز برای اجرائی این راهبردها رتبه بندی شدند.