مقاله قد نهايي در کودکان مبتلا به کوتاهي قد سرشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۰۰ تا ۵۰۴ منتشر شده است.
نام: قد نهايي در کودکان مبتلا به کوتاهي قد سرشتي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوتاهي قد
مقاله کوتاهي قد سرشتي
مقاله قد نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شربتدارعلايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شياري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کوتاهي قد يکي از مشکلات شايع کودکان است. نوع شايعي از کوتاهي قد، کوتاهي قد سرشتي مي باشد که تشخيص زود هنگام و درمان به موقع آن در بيشتر موارد ارزشمند است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش به ارزيابي قد نهايي در کودکاني پرداخته شد که طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ با کوتاهي قد سرشتي به درمانگاه غدد کودکان بيمارستان لقمان مراجعه کرده بودند و قد نهايي بيماران پس از رسيدن به سن بلوغ بررسي شد. انحراف معيار قد ابتدايي، قد نهايي بيماران و قد والدين آن ها مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: ۴۹ بيمار (۳۵ مورد پسر و ۱۴ مورد دختر) مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سن تقويمي بيماران در بدو ورود۱٫۴ ±۱۳٫۴ سال، ميانگين تاخير سن استخواني ۱٫۴±۲٫۶ سال، ميانگين قد بدو ورود به مطالعه۷٫۵ ±۱۴۱٫۹ سانتي متر، ميانگين انحراف معيار قد ابتدايي ۰٫۶۹±-۲٫۶۹، ميانگين قد والدين ۳٫۹±۱۶۳٫۸ سانتي متر و ميانگين انحراف معيار قد والدين ۰٫۴۷±-۰٫۸۵ بود. ميانگين سن، هنگام بررسي قد نهايي ۰٫۵±۱۸٫۷ سال و انحراف معيار قد نهايي ۰٫۸۹±-۱٫۲۳ مشاهده شد. از ميان بيماران مورد بررسي در اين پژوهش، تمام بيماران به محدوده طبيعي قد نهايي مورد انتظار خود رسيدند. در اين بررسي قد نهايي ۹ نفر (%۱۸٫۴) بيش از ۲ انحراف معيار از ميانگين جامعه پايين تر بود.
نتيجه گيري: اگرچه تمام کودکان مورد بررسي، به محدوده طبيعي قد نهايي خود رسيدند، اما اين ميزان در محدوده پاييني طبيعي قرار داشت و مي توان نتيجه گرفت در بيماراني که قد ابتدايي آن ها به ميزان زيادي از ميانگين فاصله دارد، استفاده از مداخلات درماني مي تواند کمک کننده باشد.