حال برای ارائه مفاهیم الگوریتم ها و نتایج به دست آمده به صورت نوشتار باید از نرم افزار های خاصی جهت تایپ متون رسم شکل ها و جداول و ارجاع به منابع استفاده شود. جدول۱-۸برخی از این نرم افزار ها رانشان میدهد.

جدول ۸-۱: معرفی برخی از نرم افزارها که جهت تایپ متون، رسم شکل ها و جداول و ارجاع به منابع مورد استفاده قرار میگیرد.

در ادامه برخی از این نرم افزارها شرح داده می شوند.

1

Microsoft Word آشنایی با نرم افزار

یکی از معمولترین روش های تبادل اطلاعات، استفاده از متن است. همین نیاز سبب شد که شرکت های نرم افزاری، برنامه های واژه پرداز مختلفی راطراحی و به بازار عرضه نمایند. در این راستا، نرم افزارMicrosoft Word معروف ترین برنامه واژه پرداز است که برای ساخت سندهای متنی استفاده میشود وامکان وارد کردن ویرایش وذخیره کردن متن را به کاربر میدهد.

 آشنایی اولیه با نرم افزار Microsoft Word

برای شناختن محیط نرم افزار Word ابتدا باید آن را اجرا کرد. برای اجرای این برنامه:

– روی دکمه Start کلیک و گزینه ی All Programs را انتخاب شود.

از زیر منوی Microsoft Office-  گزینه ی Microsoft Office Word 2007راانتخاب کنید.

اجزای اصلی پنجره ی برنامه ۲۰۰۷ Word عبارتند از: نوار عنوان که به بالاترین نوار در پنجره Word گفته میشود و در آن نام فایل جاری نمایش داده میشود. سر صفحه ” بخشی از صفحه است که عناصر آن در بالای تمامی صفحه ها تکرار می شود و پا صفحه ” بخشی از صفحه است که عناصر آن در پایین تمامی صفحهها تکرار می شود. معمولاً ساعت، تاریخ، شمارهی صفحه، آرم ” شرکت، عنوان و نام فایل در سر صفحه و پا صفحه درج می شوند. برای ایجاد سر صفحه و پا صفحه می توان به روش زیر عمل کرد:

 

در زبانه  Insert ازگروه Header And Footerروی Headerیا Footerکلیک شود.

پس از انتخاب طرح ، عنصری که قرار است در صفحه ها تکرار شود در مکان موردنظر درج شود. با فشردن دکمه ی Close در انتهای زبانه ی Design میتوان از این ناحیه خارج شد. با دابل کلیک در خارج از ناحیه ی Header and Footer نیز میتوان به متن سند بازگشت.

۳ Remove Footer Remove Header جهت حذف کردن سر صفحه و پا صفحه گزینه ی همان بخش انتخاب گردد. برای حفظ ترتیب صفحه ها، خصوصا وقتی که قصد چاپ آنها وجود دارد، باید صفحات را شماره گذاری کرد. شماره ی هر صفحه در سر صفحه یا پا صفحه قرار میگیرد. برای شمارهگذاری سند میتوان به روش زیر عمل کرد. مطابق شکلی ۸-۱ در زبانه ی Insert از گروه . Header and Footer رویPageNumbersکلیک شود.

در منوی باز شده، محل درج شماره ی صفحه (بالا، پایین، حاشیه، محل مکان نما) و موقعیت آن تعیین گردد.

کلیک شود Close روی دکمه Designsدر زبانه  Header and Footer برای خروج از ناحیه ی

برای حذف شماره ی صفحه میتوان:

روی شماره ی صفحه دابلی کلیک کردد تا ناحیه Header and Footer فعال شود.