اهمیت موضوع پژوهشی

مطمئنا در انتخاب موضوع پژوهش و شیوه ی محدود کردن آن به یک موضوع بسیار کوچک جهت تحقیق و پژوهشی باید نقش و اهمیت آن مشخص یا به طریقی ملموس و قابل پیش بینی باشد. برخی از مواردی که در این زمینه می تواند به پژوهشگر کمک نماید عبارتند از: در جامعه مورد مطالعه ما چنین پژوهشی صورت پذیرفته یا خیر؟ نتایج کارهای انجام شده چگونه است؟ چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟ آیا موضوع انتخابی ما به روز است، اخیرا در این زمینه کاری انجام شده است؟

آیا مشکلی را برطرف می کند؟ میزان برطرف کردن آن تا چه حدی می تواند باشد؟ چه سازمانی اگر جامعه ما یک جامعه خدماتی است، پژوهشی ما باعث بهبود سطح کیفی عملکرد آن سازمان می شود؟ در توان و تخصصی محقق است؟ آیا امکانات و تجهیزات و زمان مناسب و کافی برای انجام آن وجود دارد؟ منابع کافی برای آن موجود است؟ از بین چندین موضوع تحقیق، باید ببینیم ذینفعان از پژوهشی ما، کدام موضوع برایشان در اولویت .قرار دارد و حیاتی است یک کار پژوهشی اصیل و ناب باید نقش اصلی و سهم عمده را در طراحی یک سیستم جدید، پیادهسازی موفق، بهبود و یا رفع یک مشکل در جامعه مربوطه را ایفا کند. باید از ایده های تکراری و کوچک بپرهیزیم. یک قاعده سرانگشتی مناسب این است که اگر شما از خواندن کار پژوهشی خود به دلیل گسترش دانش موجود در آن لذت بردید، بدانید که کار شما ارزشمند برای پذیرش است. در بسیاری از مواقع ایدههای نو و جدید، زیر حجم زیادی از توضیحات و توصیفات اضافی پژوهشگر نادیده گرفته می شود. پس ایده ناب خود را با توضیحات بیش از حد محو و کم رنگ نکنید.

انتخاب منابع علمی معتبر

شاید بتوان گفت که جستجو و انتخب منابع علمی معتبر و کافی مهمترین مرحله در پیدا کردن یک موضوع پژوهش مناسب باشد. زمانی که به هر نحوی موضوع کلی پژوهش انتخاب گردید باید تمام تلاش را در جهت پیدا کردن منابع مرتبط با استفاده از مجموعه امکانات قابل دسترس انجام شود. یک راه حل برای یافتن منابع برای تحقیق داشتن کلید واژه و آشنایی با کتابخانه و انواع منابع موجود در آن است.