برون ده کار پژوهشی

در پایان یک کار پژوهشی، برون ده یک کار پژوهشی میتواند به یکی از صور زیر باشد:

۱- گزارش پژوهشی: در سازمان های مختلف نتایج حاصل از تحقیقات، که معمولاً از نوع کاربردی بوده و مربوط به حوزه فعالیت آن سازمان می باشد، به صورت یک گزارش توسط فرد محقق مجری طرح ارائه میگردد.

۲- مقاله پژوهشی: نتایج حاصل از یک کار پژوهشی میتواند به صورت یک مقاله نوشته شود. محقق پس از تهیه این مقاله میتواند آن را در یک مجله علمی ارائه دهد یا به منظور تهیه یک پوستر یا سخنرانی در همایش های علمی از آن استفاده نماید.

۳- پایان نامه دانشجویی: دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و بالاتر کار پژوهشی خود را به صورت یک پایاننامه تحصیلی ارائه میدهند.

آماده کردن یک مقاله پژوهشی

اکثر مقالات پژوهشی از قسمتهای زیر تشکیل شدهاند:

عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث و پیشنهادها، سپاس و منابع.

عنوان: موضوع چیست؟

مقدمه: علت کاری که انجام شده است، اهداف کار تحقیقی.

مواد: از چه موجوداتی، مواد شیمیایی، وسایلی، مکان هایی برای انجام تحقیق استفاده شده است.

روش ها: کار تحقیقی چگونه انجام شده است؟

نتایج: یافته های حاصل از تحقیق. بحث و پیشنهادها: علت نتایج حاصل چه بوده است؟ چه پیشنهادهایی در مورد نتایج بدست آمده داده می شود؟

سپاس: تشکر از افرادی در انجام کار پژوهشی یاری رسانیدهاند. منابع: کتابها، مقالات، گزارشها، پایان نامههایی که در نوشتن این مقاله از آنها استفاده شده است.

عنوان

عنوان بایستی گویای اطلاعاتی در مورد محتوای مقاله باشد. علاوه بر این عنوان مقاله باید کوتاه، رسا و جذاب باشد.

در زیر عنوان مقاله باید نام مؤلف یا مؤلفین و در سطر زیرین آن آدرس، یعنی نام مؤسسهای که مؤلف یا مؤلفین در آن مشغول به کار هستند، آورده شود. ترتیب قرارگیری نام مؤلفین باید براساس میزان همکاری آنان در انجام پژوهش قید گردد، یا ترتیب بر مبنای توافق آنها یا حروف الفباء درج گردد. معمولاً نام یکی از مؤلفین به عنوان نویسنده مسئول ذکر می گردد و آدرس الکترونیک وی درج میگردد.

چکیده

خلاصه ای بسیار فشرده از مراحل و نتایج پژوهش را چکیده مقاله می نامند. در واقع چکیده باعث میشود تا خواننده به سرعت از محتوای مقاله اطلاع پیدا کند و بر اساس برداشتهای خود تصمیم به مطالعه مقاله بگیرد. پس باید چکیده را به دقت نگاشت و نکات اصلی پژوهش را در آن ذکر کرد. در چکیده یافته های مهم پژوهش به طور خلاصه ارائه میگردد و نکات اصلی در آن گنجانیده می شود. معمولا قاعده بر این است که چکیده مقاله از ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه تشکیل شده باشد. در چکیده نبایست از علائم اختصاری که در متن مقاله به آنها اشاره میگردد، استفاده شود. همچنین در این قسمت نباید به جداول یا تصاویر ارجاع داده شود و به ذکر منابع پرداخته شود. بهتر است برای نوشتن چکیده در عین اینکه از جملات ساده استفاده میشود، این جملات با ارزش و مهم باشند. برای ذکر شماره ها در چکیده باید از اعداد استفاده شود. در هر حال، باید در قسمت چکیده از نقد، ارزیابی و بحث خودداری گردد. بطورکلی در چکیده بایست بخش های زیر آورده شود: هدف: به طوری که هدف کلی پژوهش در یک یا دو جمله بیان گردد. روش بررسی: روش نمونهگیری، شیوه جمع آوری دادهها و سایر موارد ضروری در این قسمت ارائه میگردد.

نتایج: در این قسمت یافته ها و نتایج اصلی در یک یا دو جمله بیان می شود. واژه های کلیدی: در اینجا کلمات کلیدی که معمولاً کلمات به کار رفته در عنوان پژوهش هستند، نوشته می شود. بهتر است تا شش کلمه بیشتر اورده نشود.