فرضیه

پیش بینی نتایج یک پژوهش پیش از گردآوری داده ها و انجام آن را فرضیه میگویند. فرضیه اصطلاحا پیش نویس چارچوپ استنباط ناشی از توسعه یک نظریه است؛ به عبارت دیگر محقق در فرآیند تحقیق با گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها باید در خصوص درستی یا نادرستی مطالبی پژوهش انجام دهد. حال در ابتدای کار و قبل از گردآوری داده ها سوالاتی در ذهن محقق ایجاد شده و خودش پاسخ هایی فرضی برای آنها در ذهن دارد؛ پاسخ های فرضی و اولیه محقق بدون در نظر گرفتن صحت یا عدم صحبت انها فرضیه نامیده میشود. فرضیه ها به عنوان پاسخهای اولیه ی تحقیق مورد ارزیابی قرار می گیرند و نتیجه گیری پس از انجام فرایند بر روی نمونه ها و پیاده سازی آزمون و تست نهایی اعلام خواهد شد. همانطور که در ابتدای بحث مطرح شد، محقق پیش از گردآوری داده تنها حدس و گمان میزند و راجع به پاسخ های فرضی ذهنی خود اطمینانی ندارد بنابراین در آن شرایط فرض ذهنی خود و فرضی غیر از ان را با احتمال برابر عنوان می کند که برای این کار و آزمودن هر فرضیه، آن را به صورت فرضیه های صفر و یک مطرح کند. یعنی نیمی از احتمال را که مربوط به فرضیه ی ذهنی خود است فرضی صفر و نیمی دیگر را که مربوط به فرضی خلاف آنچه در ذهن دارد میباشد فرض یک مینامند. فرضیه در حقیقت “رابطه” بین متغیرها را بیان می کند. فرضیه پیش از گردآوری دادهها و پس از انجام مرور ادبیات عمیق و قوی، ممکن میگردد. فرضیه از دو جنبه در پژوهشی مطرح می شود؛ فرضیه تحقیقی و فرضیه آماری. لازمهی شکل گیری فرضیه آماری، نوشتن فرضیه تحقیقی است. فرضیه تحقیقی یک جمله خبری است و حاصل حدس و گمان محقق است که در قالب جمله خبری بیان می شود. حال این فرضیه باید به شکلی به چالش کشیده شود یکی از روشهای رد یا پذیرش فرضیه تحقیقی مطرح شده تبدیل آن به فرضیه آماری است؛ یعنی جمله خبری بیان شده را در قالب روابط آماری و بر مبنای ریاضی بیان کرده تا بتوان با استفاده از روش های علمی، ریاضی و آمار آن را رد یا مورد پذیرش قرار داد. مثال: آموزش الکترونیکی در روستا با میزان سواد روستاییان رابطه ی معناداری دارد. مثال فوق که یک جمله خبری و در واقع فرضیه تحقیقی و حاصل حدس و گمان محقق است باید طوری در قالب معادلات ریاضی بیان شود که قابلیت اندازه گیری برای ردشدن یا پذیرفته شدن داشته باشد. بیان این جمله در قالب معادلات ریاضی را فرضیه آماری گفته و شامل فرض صفر و فرض یک میشود.