نحوه ارائه منابع فارسی

ذکر نمودن منابع دارای سبک خاصی است که رعایت آن بر دقت و زیبایی مقاله میافزاید. در زیر برای هر یک از موارد مختلف ذکر منبع در فهرست مراجع توضیحاتی ارائه میگردد.

– یک کتاب دارای یک مولف:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر

ابراهیم زاده معبود، حسن. (۱۳۶۵). فیزیولوژی گیاهی (جذب و تغذیه)، جلد اول. تهران: – .دانشگاه تهران

– یک کتاب با دو مؤلف یا بیشتر:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم. (سال انتشار)، عنوان کتاب۔ نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

فاضلی، فائزه، رهی، علیرضا. (۱۳۹۰). طرحهای آماری در علوم زیستی، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شھید رجائی۔

– چنان که نویسنده کتاب و ناشر یکی باشد، پس از ذکر محل انتشار کلمه مؤلف می آید. برای منابعی که به توسط سازمان ها، بلکه به وسیله اشخاص تالیف و چاپ می شوند، نیز همین دستورالعمل به کار میرود:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل انتشار: مؤلف.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. (۱۳۸۲). واژه نامه کشاورزی. تهران: مؤلف.

– در مورد کتابهایی که به جای مولف ویراستار دارند یا کتابهایی که به صورت مجموعه مقالات یا مجموعه فصولی هستند، که به وسیله افراد مختلف نوشته شده اما یک یا چند نفر آنها را گردآوری کردهاند یا بر آنها نظارت داشتهاند:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (گردآورنده). (سال انتشار). نام مجموعه مقالات. محل انتشار: ناشر.

شهیدی، علی. (۱۳۸۸). مجموعه مقالات گیاهان روغنی. تهران: مؤسسه دانه های روغنی.

– برای فصلی از یک کتاب یا مقاله ای از یک مجموعه مقاله که به وسیله افراد مختلف نوشته شده، اما مؤسسه یا فرد معینی آنها را گردآوری کرده و به چاپ رسانیده است:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). نام فصل کتاب یا عنوان مقاله. در نام و نام خانوادگی (گردآورنده)، نام مجموعه مقالات (ذکر صفحات مقاله یا فصل با صص از … -…).

محل انتشار: ناشر.

عبدی زاده، محمد. (۱۳۶۵). سویا. در اکبر ذاکری، دانههای روغنی صص ۵۶-۴۵. تهران: مؤسسه دانه های روغنی.

– ممکن است کتابی مؤلف خاصی نداشته باشد:

عنوان کتاب. (بدون ذکر تاریخ). محل انتشار: ناشر.

گلرنگ. تهران: مؤسسه دانه های روغنی.

– کتاب های ترجمه شده: