چارچوب پیشنهاد پروژه یا فرم پروپوزال

پروپوزال پیشنهاد یا طرح پیشنهادیست که عموما به وسیله محقق تهیه و جهت اخذ موافقت آن پروژه به واحد دانشگاهی یا سازمان پژوهش ارائه داده میشود.در دوره ی کارشناسی ارشد فرم پروپوزال مقدمهایی برای پایاننامه ای دانشجو محسوب می شود. اما در مواردی که یک موسسه ی آموزشی یا یک سازمان غیر آموزشی نیازمند انجام تحقیق در یک موضوع است محورهای اساسی تحقیق مورد نظر یی پروپوزال RFP گفته می شود چه این کار توسط دانشجو انجام گیرد و چه از سوی پژوهشگران حرفه گام اول: انتخاب موضوع و عنوان برای تحقیق در پروپوزال

– انتخاب موضوع تحقیق

موضوع تحقیق، اساسیترین بخش تحقیق و در واقع زیر بنای آن محسوب می شود زیرا نه تنها تحقیق پیرامون ان انجام خواهد شد؛ بلکه همه ی محورهای اصلی اعم از بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیقی، اهداف مبانی، پرسش ها، فرضیهها و حتی روش تحقیق متناسب با آن شکل می گیرد. از این رو انتخاب موضوع برای دانشجویان بسیار با اهمیت و عملا دشوار است. برخی از سازمان ها و مراکز علمی موضوعات تحقیقاتی خود را مشخص می کنند که دانشجو میتواند با مراجعه به آنها موضوعات حوزه ی فعالیت خود را بیابد.

– تعیین عنوان یا عناوینی برای تحقیق

بعد از انتخاب موضوع باید عنوان مناسبی برای آن در نظر گرفته شود. که معمولا یک عنوان کلی و یک زیرعنوان تعیین می شود. عنوان کلی عبارتی کوتاه ولی مرتبط با موضوع تحقیقی است. عنوان جزئی یا زیرعنوان به عنوان به طور دقیق تر موضوع تحقیق را بیان می دارد. در یک مثال موردی دانشجو عبارت ” بررسی فناوری های نوین از منظر مهندسی نرم افزار” را به یک عنوان کلی در نظر میگیرد و برای جزئی تر شدن کار خود .۳ زیرعنوان ” بررسی امکان سنجی پیادهسازی فناوری های نوین در مهندسی نرمافزار” را به عنوان موضوع جزئی خود انتخاب کند.

گام دوم: بیان مسئله اصلی تحقیق

بعد از مشخص شدن موضوع و عنوان تحقیق نخستین اقدام محقق بیان مسئلهی اصلی است. مسئلهی این پرسش از یک سو در چارچوب موضوع تحقیق طرح می شود و از سوی دیگر زمینه ساز تعیین اهداف و شکل گیری پرسش ها و فرضیههای تحقیق خواهد بود. بیان مسئله از چهار قسمت تشکیل می شود: