سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم شاهدی – دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول امیرفتاحی – دانشگاه صنعتی اصفهان
فرح ترکمنی آذر – دانشگاه شهید بهشتی
سعید صدری – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با ظهور ماموگرافی دیجیتال، سیستم های تشخیص ضایعات با استفاده از کام پیوتر، موسوم به سیستم های ،۱ CADبه منظور ارائه یک تشخیص اولیه به پزشک ان و یاری آنها در تشخیص بهتر و سر یع تر ضایعات سرطانی ساخته شد. در یک سیستمCAD دقت و قا بل اطمینان بودن سیستم از اهمیتویژه ای برخوردار است و به همین دلیل تلا شهای اخیر بیشتر در جهت افز ایش دقت و کاهش خطای تشخیص این سیستم ها بوده است. یکی از مهمتر ین راه ها بر ای د ستیابی به این هدف محدود کردن الگوریتم پردازش تصویر به ناحیه مورد توجه در پردازشROI) 2) است. اینکار به کاهش خطاهای ناشی از نویززمینه تصو یر و افزایش سرعت پردازش کمک می کند . علاوهبر این تشخیص د قیقROI به پزشک در شناسایی برخیضایعات از رو ی تصو یر مرز سینه کمک می کند . با پیشرفت روش های پردازش تصو یر الگور یتم هایجدیدتری بر ای قسمت بندی مامو گرام های د یجیتال ارائه شده است . اگرچه روش های ارائه شده از دقت خو بی برخوردارند اما به دلیل پیچیدگی ساختار سرعت اجر ای آنها پا یین و معمولا پیاده سازی آنها دشوار است. در این مقاله الگوریتم جدیدی بر ای تعیین دقیقROI بر مبنا ی آستانه گذاری محلی روی هیستوگرامارائه م ی گردد. در این روش سطح آستانه مناسب با استفاده از معیاری جدید تعیین و اعمال می گردد. نتا یج نشان می دهد که این روش توانسته است به دقت بالاتر ی نسبت به روش ها ی جدید ارائه شده دست پیدا کند.