شکلی ۸-۱ شماره گذاری سند

2

– پس از پاک کردن شماره ی صفحه، برای خروج از ناحیه ی Header and Footerروی دکمه ی Close کلیک شود.

برای قالب بندی شماره ی صفحه می توان:

کلیک شود.Page Number روی  Header and Footer ازگروه Insert در زبانه

گزینه Format Page Number انتخاب شودتادر کادر Number Format Pageباز شود.

میتوان از لیست Number Format استفاده کرد و فرمت شماره ی صفحه را تعیین نمود.

– با استفاده از گزینه ی Continue from previous Section تعیین می شود که شماره گذاری، ادامه بخش قبلی باشد.

اگر نیاز باشد شماره گذاری بخش فعلی در ادامه ی بخش قبلی نباشد، گزینه ی Start At را انتخاب نموده و عددی برای شروع شمارهگذاری انتخاب میگردد.

– سلول

 اصول ایجاد و قالب بندی یک جدول

یک جدول از تعدادی سطر و ستون ” ساخته میشود. مطابق شکلی ۸-۲ از برخورد سطر و ستون، سلول ” یا خانه به وجود می آید.

شکل ۸ – ۲ اجزای جدول

1

برای ایجاد جدول یکی از روش های زیر را میتوان به کار برد:

روش اول

در زبانهInsert از گروهTablesروی  لیست باز شوی آیکن  2     کلیک شو د.

در لیست بازشو به تعداد سطر و ستون دلخواه انتخاب شود.

تعداد سطر ها و ستون های جدول ایجاد شده در بالای لیست نمایش داده میشود.

روش دوم (استفاده از کادر Table):

روی لیست بازشوی آیکن Table از گروه Insert در زبانه ی

3کلیک شود.

در لیست باز شده گزینه ی Insert Table انتخاب شود.

کادر محاوره ای Insert Table انتخاب شود.

گزینه های این کادر در جدول ۸-۲ شرح داده شده است.

جدول ۸ – ۲ گزینه های کادر محاورهای Insert Table

4

پس از تعیین تعداد سطر و ستون موردنظر، روی دکمه ی Ok کلیک شود.

روش سوم (رسم جدول):

در زبانه ی Insert از گروه Tables روی لیست بازشوی آیکن 000کلیک شود.

گزینه ی Draw Table انتخاب شود.

اشاره گر ماوس به شکل یک مداد دیده میشود. میتوان ابتدا کادر دور جدول و سپس خطوط جداکننده ی سطرها و ستون های ان را رسم کرد.

در پایان برای بازگرداندن اشاره گر ماوس به شکل اصلی، کلید ESC فشار داده شود