مقدمه

در مقدمه باید هدف از پژوهشی، تعریف مشکل یا مسئله، اهمیت مشکل و راههای حل آن مشکل، مروری خلاصه بر متون مرتبط و سیری از موفقیت هایی که محقق را به انجام آن پژوهش علاقمند کرده است، آورده شود. در این قسمت نباید اطلاعات گسترده و غیر اختصاصی، جداول یا تصاویر ارائه گردد.

مواد و روش ها

این قسمت مهمترین قسمت یک مقاله و کار پژوهشی است. در این بخش به طور بسیار منسجم طراحی، روش اجرا، وسایل و مواد مورد استفاده و چگونگی تحلیل داده ها توضیح داده می شود. در واقع این قسمت باید به سایر پژوهش گرانی که تصمیم به انجام کار مشابه دارند، اطلاعات کافی را بدهد.

نتایج

این بخش، دارای توصیف ساده نتایج به دست آمده از تحقیق است. به طورکلی قسمت نتایج یافته های مهم پژوهش را با بیان دقیق و واضح ارائه می دهد. نتایج یک پژوهش به سؤالات آن تحقیق پاسخ میدهد. در ضمن یافته هایی را که محقق در حین اجرای پژوهشی به آنها دست در اینجا باید نتایج فرضیه هایی که تأیید شدهاند و یا رد شده اند، بیان شوند. در نوشتن نتایج نباید از جملات طولانی استفاده کرد. در این قسمت، جداول، تصاویر، نمودارها و …. به گونه ای ارائه میگردد که خواننده نیازی به رجوع به متن نداشته باشد. بهتر است نتایج بر اساس ترتیب فرضیهها تنظیم شوند. لازم به ذکر است که باید از تکرار بی مورد اطلاعات متن، تصاویر، نمودارها، جداول و …. خودداری کرد.

بحث و پیشنهادها

در قسمت بحث علت نتایج به دست آمده، شباهت ها و یا تفاوتهای بین نتایج پژوهش انجام شده با پژوهش های قبلی، نقاط ضعف پژوهش و کاربردهای پژوهش انجام شده ارائه میگردد. این بخش کل بخش های نوشته پژوهشی را به هم ربط میدهد. به طوری که قسمت بحث، ارتباط بین پژوهش انجام شده و کارهای قبلی در آن زمینه را مورد بحث قرار داده، با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش انجام یافته راه حل هایی را برای حل مشکل ارائه می نماید. دست اندرکاران و کسانی که به نوعی با این کار پژوهشی مرتبط هستند، میتوانند از راه حل های ارائه شده در این پژوهشی استفاده نمایند. همچنین در این بخش، مشکلات و نقاط ضعف پژوهشی، پیشنهادها پژوهشگر در زمینه پژوهشی صورت پذیرفته، ذکر میگردد.

سپاس

از آنجا که معمولاً محقق طی انجام تحقیق خویش از همکاری و مساعدت سازمان ها و افراد مختلفی استفاده می نماید، سپاسگزاری از آنان بسیار پسندیده است. از این رو چنین مطالبی درقسمت سپاس آورده می شود.

منابع

در بخش منابع فهرست کتابها، مقالات، گزارشات و سایر منابعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است، ارائه میگردد.