ویژگی های دانش

دانش دارای ویژگیهایی است که عبارتند از: دانشی که در رابطه با آن در این نوشته صحبت می شود، دانش عملی است. این دانش، دانشی است که با اعمال و تصمیماتی که می گیریم ارزش ایجاد می کند. تجربه به کارها و رویدادهایی بازمیگردد که مربوط به گذشته است. از طریق تجربه گذشته یک تصویر تاریخی از رویدادها ایجاد می کنیم و با استفاده از آن تفسیر آینده را میبینیم و یاد می گیریم. دانش یک حقیقت زمینی است و به اقدامات عملی باز میگردد و فارغ از مفاهیم خیالی است. دانش معمولا خیلی پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد اما این پیچیدگی موجب بی ارزش شدن آن نمی شود. دانش را میتوان داوری کرد بنابراین در دانش قضاوت نیز وجود دارد و این قضاوت باعث می شود دانش را اصلاح کنیم. دانش را میتوان به یک نظام زنده تشبیه کرد که طی تعامل با محیط رشد میکند. در دانش قواعد سرانگشتی وجود دارد و از طریق این قواعد عمل می کند و خود فراگیری وجود دارد. از طریق این قواعد می توان سریعتر کار را انجام داد. دانش با ارزشها توام است. باورها و ارزشهای به افراد بر رفتار آنها تاثیر می گذارد و رفتار افراد تحت تاثیر ارزشها و باورهاست. دانش به نظام ارزشی ما مربوط است. انسانها باورهای متفاوتی دارند و بر اساس این باورها درک متفاوتی را در شرایط یکسان خواهند داشست. دانش نوعی دارایی سازمان به حساب میآید. دانشی از تجربه، سعی، خطا یا تجربه دیگران کسب میشود. مزیت رقابتی پایدار فقط با دانش حاصل می شود.

کنترل

نظارت بر یک سیستم برای ایجاد عملی و اتفاقی که مطلوب و مورد نظر است کنترل سیستم نامیده میشود.

درک

ادراک، کسب و دریافت دانش را تسهیل میکند و به آن سرعت میبخشد. در واقع ادراک موجب درک دلایل می شود. در ادراک به دنبال جواب چرایی میرویم. پاسخ چرایی چیزی را پیدا کنیم. فرایند ادراک یک چرخه رفت و برگشت با دانش دارد وقتی چیزی را درک کردیم به دانش آن چیز باز می گردیم و آن را اصلاح می کنیم، با دانش اصلاح شده دوباره به دنبال دلایل و چرایی می گردیم و این حلقه ادامه

مییابد. این دلایلی هستند که داده را به اطلاعات و اطلاعات را به دانش وصل میکنند.

مهندس و مهندسی

کلمه مهندسی از ریشه هندسه و به معنی محاسبه نشات می گیرد. اما امروزه مهندسی و علوم مرتبط با آن مفهوم کلی تری به خود گرفته و تنها به معنی استخراج شده از کلمه هندسه محدود نمی شود. در حالت کلی می توان گفت مهندسی” به تخصصی اطلاق می شود که در آن از محاسبات و روابط ریاضی برای بیان مسائل و حل انها استفاده میشود و پیاده سازی نتایج حاصل، جنبه کاربردی دارد.

دانشمند

دانشمند” کسی است که در یکی از شاخه های دانش چیره دست است. دانشمندان آنچه را که هست و وجود دارد کشف می کند. هدف دانشمندان شناخت پدیده هاست در حالی که مهندسین سعی در طراحی و تولید ابزار، تجهیزات یا روشها و فرایندها و بهینه سازی آنها دارند و در واقع آنچه را که وجود ندارد و بوجود آمدن آن اثری در زندگی انسان می گذارد را طراحی و ایجاد می کنند.