نحوه ارائه منابع فارسی

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. (ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم). محل انتشار: ناشر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی).

دیسون، گی. (۱۳۷۵). گیاهان آوندی. (ترجمه: احمد مجد)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .(۱۹۸۶)

– برای جزوه، گزارش و بروشورهایی که به عنوان منبع استفاده میشوند، چنین ذکر منبع میگردد:

نام مؤسسه یا سازمان، نام خانوادگی، نام فرد یا افراد. (سال انتشار). عنوان گزارش، جزوه، بروشور و…). محل انتشار: مؤلف.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، (۱۳۸۴). جزوه خاک شناسی. تهران: فائزه فاضلی.

– برای منبع نویسی فرهنگ نامه ها چنین عمل می کنند:

نام خانوادگی سرپرست، نام سرپرست. (سال انتشار). عنوان فرهنگ نامه. محل انتشار: ناشر. ابراهیم زاده معبود، حسن. (۱۳۸۱). فرهنگ زیست شناسی. تهران: خانه زیست شناسی ایران.

– رساله ها و پایاننامه ها:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان رساله یا پایان نامه. عنوان مقطع تحصیلی رساله یا پایان نامه، نام دانشگاه.

فاضلی، فائزه. (۱۳۸۵). بررسی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تنش خشکی بر گیاه کنجد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

– کتاب های در دست چاپ:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (در دست چاپ). عنوان کتاب. محل انتشار:ناشر.

فاضلی، فائزه. (در دست چاپ). روش تحقیق در علوم تجربی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شھید رجائی۔

– مقاله با یک مؤلف:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله و شماره آن، صفحات مجله

. فاضلی، فائزه. (۱۳۸۹). بررسی اثر تنش شوری بر گیاه کلزا علوم زیستی. شماره ۵، ۲۵-۱۸.

– مقاله با بیشتر از یک مؤلف:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله و شماره آن، صفحات مجله.

فاضلی، فائزه و رهی، علیرضا. (۱۳۸۹). بررسی رشد گیاه لوبیا در منطقه دماوند. زراعت. شماره ۸-۱۷٫۲۲

– مقاله های در دست چاپ:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (در دست چاپ). عنوان مقاله. نام مجله.

فاضلی، فائزه. (در دست چاپ). اثر پلی اتیلن گليکول بر گیاه کنجد. علوم زیستی.

– مقاله در هفته نامه، ماه نامه و خبرنامه:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار، ماه یا روز). عنوان مقاله. نام منبع ۹ شماره آنصفحات منبع.

فرهمند، محمد. (۱۳۸۶، شهریور). چراگاه های طبیعی. مرتعداری، شماره ۱۵، ۳۳-۲۲.

– مقاله های چاپ شده در روزنامه ها:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار، ماه، روز). عنوان مقاله. نام روزنامه s شماره آن، صفحات روزنامه با استفاده از صص.

رحمتی.زهرا.(۱۳۸۷٫۲۲ شهریور)حفاظت محیط زیست همشهری ۱۳صص۷٫