تبیین موضوع:

بیان مسئله ابتدا با طرح مطالبی مرتبط با موضوع تحقیق آغاز می شود. در این قسمت که از لحاظ محتوا شبیه مقدمه است مطالب را به صورت کلی و در چارچوب موضوع تحقیق بیان می شود. این قسمت در یک یا چند پاراگراف تنظیم می شود. معطوف شدن به یک یا چند مشکل، وقتی که در قسمت قبل ذهن دانشجو با موضوع و مطالب مرتبط با آن روشن شد نوبت به بیان مشکل و یا مشکلاتی در ارتباط با موضوع پرداخته می شود. در این بخش حتما باید یک یا چند منبع معتبر آورده شود که به این مشکلات اشاره کند. طرح پرسش، بعد از بیان مشکل یا مشکلات زمینه برای شکل گیری مهمترین قسمت بیان مسئله مهیا میگردد و آن طرح یک پرسش اساسی و در واقع طرح مسئله ی اصلی تحقیق است این پرسش با سه رویکرد متفاوت می تواند مطرح شود: پرسش در مورد چیستی مشکل، پرسش پیرامون چرایی ایجاد مشکل و پرسش در خصوص چگونگی حلی مشکل۔ پس از آن که در قسمت دوم مهمترین و اصلی ترین بخش بیان مسئله یعنی طرح پرسش صورت گرفت محقق در عبارتی کوتاه به هدف یا اهداف نهایی تحقیق اشاره می کند و مشخص می کند که چه اقداماتی .اساسی در تحقیق انجام خواهد شد

گام سوم: نشان دادن اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق

اجرای هر طرح پژوهشی چه با هدف آموزشی و چه با هدف کاربردی، بسته به نحوه ی نوشتن پروپوزال، باید بطور دقیق اهمیت، ضرورت آن با مدارک و ارجاع مناسب و کافی به منابع بیان گردد تا اساتید بتوانند با بررسی ان را تصویت نمایند. بنابراین دانشجو باید پروپوزال را طوری تهیه کند که اولا نشان دهد موضوع انتخابی او بااهمیت است و ثانیا انجام این تحقیق با توجه به شرایط مختلف زمانی، مکانی و غیره لازم و ضروری است.

گام چهارم: مشخص کردن اهداف تحقیق در پروپوزال

برای تصویب هر پروپوزال که عملا اجازه ی اجرای یک طرح تحقیقاتی ست، آگاهی از اهداف اجرای اهداف خود را مشخص کند.

گام پنجم: مروری بر پیشینه ی تحقیق و مبانی نظری

به گونه ایی که همه ی کوشش محقق پاسخ گویی به آن پرسش باشد. محقق برای پاسخ گویی به این عنوان شده در کتب مختلف را به دقت مطالعه کند. این کار به سه دلیل ضروریست: دلیل اول این که از تحقیق و مطالعه ی تکراری جلوگیری می شود چون ممکن است در موضوع انتخابی شما فرد دیگری تحقیقی جامع انجام داده باشد. دلیل دوم با آگاهی از نتایج دیگران میتوان مولفه ها و مشخصه های دیگری در تحقیق مشخص نمود و به کمک آنها در راستای پرسش اصلی، پرسشهای تفضیلی دیگری مطرح کرد. دلیل سوم از بین نظریه های علمی ردشده می توان پیشینه ی مورد نظر محقق را انتخاب کرده و از آن برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق استفاده نمود.

گام ششم: طرح پرسش های تحقیقی

مطرح می شود. پرسشی که تحقیق مورد نظر در جهت پاسخ گویی به آن انجام خواهد شد. در این راستا و برای طرح پرسشهای تفضیلی در جهت پاسخ گویی به آنها نتایج و یافته های تحقیقات پیشین و نظریه های مختلف علمی مرور می شوند. زیرا این اقدام به محقق اجازه میدهد تا با انتخاب مبانی نظری مناسب و متغیر های مرتبط با متغیر اصلی تحقیق بتواند به درستی پرسش تحقیق را مطرح کند.

گام هفتم: ارائه فرضیه های تحقیق

 پس از اینکه محقق سوال تحقیق را مطرح کرد غالبا میتواند با توجه به دانش خود در آن زمینه ی خاص پاسخ های فرضی و اولیه به پرسشهای مطرح شده ی تحقیق بدهد. در اصطلاح به این پاسخ های مبتنی بر حدس و پیش داوری محقق فرضیه گفته میشود. برخی از موضوعات تحقیق به گونهایی است که تحقیقات اکتشافی می گویند.

گام هشتم: معرفی روش تحقیق

پس از آن که جهت تکمیل پروپوزال موضوع تحقیق، عنوان و در گام دوم، پرسش اساسی و بعد اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مشخص شد در گام پنجم کارهای دیگران مطالعه گردید در گام ششم پرسشها مطرح شد، در گام هفتم فرضیات بیان شد حال در گام هشتم باید روش تحقیق و یا متدولوژی پژوهشی مشخص شود. یعنی باید گفته شود از چه شیوه، روش علمی، ابزار، مواد و تجهیزات در کار پژوهشی استفاده میشود. یعنی باید گفته شود تحقیق در مراحل گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج چگونه عمل می کند؟

گام نهم: پیش بینی زمان مورد نیاز

در بخش پایانی پروپوزال مدت زمان مورد نیاز برای انجام تحقیقی پیش بینی می شود. این کار توسط جدول زمانبندی گانت صورت میگیرد همانطور که در شکلی ۶-۲ ملاحظه می شود، در جدول زمانبندی در ستون نخست مراحل انجام تحقیق به ترتیب نوشته می شود و برای هر مرحله زمان مورد نیاز در ستون

شکل ۶-۲ : پیشبینی زمان بندی فعالیت ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار با استفاده از جدول

1