تحقیق کاربردی : پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی و نهایتا باهدف پاسخ دهی به یک نیاز صنعتی در جامعه انجام میشود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاصی است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال ” بهینه سازی عملیات جستجو برای بازیابی اطلاعات پزشکی” یک نوع تحقیق کاربردی است. نتیجه این نوع تحقیق فراهم شدن زمینه لازم جهت گسترش کمی یا کیفی محصولات بر پایه فناوری های موجود است.

تحقیقات توسعه ای (تحقیق و توسعه (R&D): فرایندی است که به منظور تدوین و افرینش، طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول و فرایند l نظام فناوری تازه، انجام می شود. می توان اینگونه گفت که این تحقیقات بیشتر با رویکرد به آینده و پیشرفت علوم صورت می گیرد. هدف اصلی فعالیت های & DR نظریه پردازی یا آزمون نظریه نیست بلکه توسعه محصولات یا فرایندهای جدید، تدوین یا تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال آن است. با وجود پرهزینه بودن اجرای چرخه تحقیق وتوسعه این چرخه رشد و توسعه آتی را فراهم میسازد

دسته بندی روش های تحقیق از نظرروش تحقیق

در علوم و رشته های مختلف از روش های متفاوتی برای جمع آوری دادهها، مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده میشود. از نظر روش تحقیق، روش های مختلفی از جمله تاریخی، توصیفی، علی یا پس از وقوع و تجربی وجود دارد. تحقیقات تاریخی، فعالیتی است که برای شناخت از واقعیت های گذشته در جهت درک و فهم بهتر وضعیت موجود صورت میگیرد. محقق باید اسناد و مدارک گذشته را به طور دقیق مستند، جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل نماید. در تحقیقات توصیفی ” محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها استفاده میشود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را میتوان به چندین گروه تقسیم کرد که برخی از آنها عبارتند از پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی و مطالعه موردی.