مقاله قشربندي اجتماعي و اصلاح بدن: جراحي زيبايي به مثابه نماد پايگاه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۷۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: قشربندي اجتماعي و اصلاح بدن: جراحي زيبايي به مثابه نماد پايگاه اجتماعي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي زيبايي
مقاله قشربندي اجتماعي
مقاله مصرف
مقاله نماد پايگاه
مقاله مديريت بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کيوان آرا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: ژيان پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف مدار بودن هويت و بدن مدار بودن مصرف در جامعه نوين باعث شده است رفتارهايي چون انجام جراحي زيبايي به يکي از کنش هاي شايع تبديل شود. در اين پژوهش، تلاش شده است با پيوند موضوعاتي چون بدن، زيبايي، مصرف، سبک زندگي، طبقه و پايگاه، انجام جراحي زيـبايي به عنوان يک رفتار مصرفي و اندام هاي جراحي شده به عنوان يکي از نمادها و نشانه هاي پايگاه بررسي شود. حجم ۱۴۰ نفري نمونه تحقيق شامل افرادي است که بدون داشتن نقص يا مشکل پزشکي، در مقطع دو ماهه اين بررسي اقدام به عمل جراحي زيبايي کرده اند. ابزار گردآوري داده ها در اين پيمايش پرسشنامه بوده است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد اکثريت افرادي که به جراحي زيبايي اقدام کرده اند زن، غير متاهل، و متعلق به طبقات و پايگاه هاي متوسط رو به پايين و پايين جامعه بوده ولي واجد سطح متوسط بالا و بالايي از مديريت بدن هستند. بر اساس نظرات راهنما و نتايج اين تحقيق مي توان گفت: (۱) انجام جراحي زيبايي به عنوان يک رفتار مصرفي منزلت بخش مختص به اقشار ممتاز جامعه نيست و در ميان اقشار پايين تر جامعه نيز فراگير شده است، (۲) اکثريت يافتن اقشار پايين تر از متوسط در بين متقاضيان زيبايي کلينيکي مي تواند بيانگر اهميت اجتماعي زيبايي و تمايل اين افراد جهت کسب موقعيت بالاتر و دستيابي به احترام بيشتر باشد، (۳) رفتارهاي معطوف به زيبايي و جذابيت بدني به عنوان بخشي از يک سبک زندگي مي تواند تمايزبخش اقشار مختلفي باشد که واجد تعلق طبقاتي و پايگاهي واحدي هستند.