مقاله قضاوت اخلاقي در بيماران دچار آسيب قشر پيش پيشاني راست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: قضاوت اخلاقي در بيماران دچار آسيب قشر پيش پيشاني راست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قشر پيش پيشاني راست
مقاله قشر فرونتوپولار
مقاله انسفالومالاسي
مقاله قضاوت اخلاقي
مقاله داستا ن هاي اخلاقي شخصي و غيرشخصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقا منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در مطالعات مربوط به حوزه اخلاق، نواحي مغزي مرتبط با قضاوت اخلاقي، و در حيطه عصب روان شناسي نيز رابطه علي ميان آسيب مغزي و قضاوت اخلاقي بررسي شده اند، اما به نقش قشر پيش پيشاني در اخلاق اشاره اي نشده  است. هدف اين پژوهش بررسي آسيب قشر پيش پيشاني راست و تاثير آن بر قضاوت هاي اخلاقي است.
روش: در اين پژوهش، شش بيمار دچار آسيب قشر پيش پيشاني راست و شش فرد سالم همتاشده با گروه بيمار (از نظر سن و جنس) شرکت داشتند. بيماران دچار تخريب بافتي در اثر ضربه يا برداشتن تومور بودند. محل دقيق ضايعه بر اساس تصويربرداري با رزونانس مغناطيسي (MRI) و نقشه برادمن تعيين شده است. آزمودني ها به داستان هاي اخلاقي (شخصي و غيرشخصي) که براي اولين بار در ايران ترجمه شده است پاسخ دادند. داستان ها پس از بررسي هاي ابتدايي به صورت رايانه اي اجرا مي شد.
يافته ها: از نظر زمان پاسخ به داستان ها، دو گروه بيمار و سالم تفاوتي نداشتند و از لحاظ محتواي پاسخ ها نيز هر چند گروه بيمار نسبت به گروه سالم، پاسخ هاي موافق کمتري داده   است، اما از نظر آماري اين تفاوت معنادار نيست.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که آسيب قشر پيش پيشاني راست، خصوصا قشر فرونتوپولار، در قضاوت اخلاقي شخصي و غيرشخصي تغييري ايجاد نمي کند.