سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دوسرانیان مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق
حسین خوشبین – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت سیستمهای مخابراتی سلولی بکارگیری روشهای پرتوسازی نماد آنتن ها است. در این مقاله الگوریتم قطاع بندی ثابت چرخشی برای سیستمهای CMDA پیشنهاد میگردد که در عین سادگی دارای کارائی خوبی است. در روش پیشنهادی قطاع های ثابت بطور گسسته طوری چرخانده می شوند تا پراش تفاضل بین SINR کاربران در قطاع های ثابت کمینه گرد که این امر باعث افزایش ظرفیت سیستم سلولی میگردد. شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد روش پیشنهادی برای توزیع یکنواخت کاربران (که بدترین حالت توزیع است) افزایش قابل توجهی را نسبت به ظرفیت روش قطاع بندی ثابت فراهم می سازد.