سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هوشیار نوشاد – پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات
نرگس کفائی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

واکنش شکافت اورانیم ۲۳۸ با پروتون های تا ۷۰MeV در دانشگاه توهوکوی ژاپن انجام شد. با استفاده از دو آشکارساز HPGe طیف های گامای گسیل شده از محصولات شکافت به دست آمد. سپس برخی از محصولات شکافت و محتملترین بار الکتریکی برای محصولات شکافت ایزوبار (Zp) تعیین شد. این مقدار با افزایش انرژی برانگیختگی هسته شکافنده (Eex) با شیب تقریبا ثابتی افزایش مییابد. انحراف این کمیت از مقدار پیش بینی شده توسط مدل " توزیع بار ثابت (UCD) " قبل از گسیل نوترون های آنی، قطبش بار الکتریکی را در فرایند شکافت هستهای نشان میدهد. مقدار میانگین قطبش بار الکتریکی با افزایش انرژی برانگیختگی کاهش مییابد. بنابراین چگالی بار الکتریکی محصولات شکافت به پیش بینی مدل UCD نزدیکتر میشود.