سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا احمدنیای مطلق – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
ارسلان حسینی – دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، بخش ایمنی شناسی

چکیده:

هدف از این مطالعه مشخص کردن قطعات ژنی JH موجود در ژنوم گاومیش، که در تشکیل مولکول ایمونوگلوبولینشرکت می کنند، می باشد. در این مطالعه Cdna از روی RNA استخراج شده از گره لنفاوی ۱۹ گاومیش تهیه گردید. با تکنیک PCR و با استفاده از پرایمرهای VHF و CHR ژن ناحیه متغیر زنجیره سنگین آنتی بادی ها تکثیر و پس از کلونینگ، پلاسمید ۱۰۰ کلون با استفاده از توالی یابی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از حذف کلون های مشابه، توالی ناحیه FR4 از ۶۴ کلون با توالی قطعات ژنی JH در ژنوم گاومیش مقایسه شدند. از این تعداد، ۱۸ کلون از لحاظ توالی اسید آمینه ای کاملاً منطبق بر قطعه چهارم JH ژنوم گاومیش بودند و ۱۸ کلون دیگر دارای جایگزینیهای تصادفی در مقایسه با توالی قطعه چهارم JH بودند. ۲۱ کلون علی رغم داشتن اسید آمینه لوسین در کدون ۱۰۷ خود و دو کلون علی رغم داشتن اسید آمینه آرژینین در کدون ۱۰۸ خود، که مشابه قطعه ششم JH ژنوم گاومیش می باشد. در سایر کدون ها مشابه قطعه چهارم JH ژنوم گاومیش بودند. ۵ کلون نیز در کدون ۱۰۵ اسید آمینه گلوتامین و در کدون ۱۰۷ اسید آمینه لوسین داشتند که علی رغم وجود اسید آمینه کلوتامین در کدون مشابه در ۳ قطعه اول JH ژنوم گاومیش، نمی توان آنها را منشأ گرفته از این قطعات دانست زیرا در سایر کدون های مشابه قطعه چهارم می باشد. با توجه به این نتایج قطعه چهارم JH ژنوم گاومیش را می توان قطعه اصلی شرکت کننده در نوترکیبی آنتی بادی های گاومیش دانست و علت جایگزینی سایر اسیدهای آمینه را می توان به وجود هایولوتیپ های مختلف و یا مانند آنچه در گاو وجود دارد وجود نسخه دوم برای جایگاه ژنی JH و یا پدیده Gene conversionدانست.