سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیارگروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
جواد صدری – استادیارگروه مهندسی کامپیوتردانشگاه بیرجند
سلیمان منادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک ساخت و تولید دانشگاه بیرجند

چکیده:

باپیشرفت صنعت موادغذایی وافزایش میزان تولیداستفاده ازروش های نوین برای کنترل کیفیت محصولات کشاورزی به شدت موردنیاز میباشد لذا بدین منظوردرسالهای اخیر توجه زیادی به استفاده ازپردازش تصویر دراتوماسیون تولیدوکنترل کیفیت محصولات غذایی معطوف شده است یکی ازمشکلات موجود درمزنیه ارزیابی دانه ها جداسازی آنها ازیکدیگر می باشد لذادراین پژوهش الگوریتمی براساس تابع فاصله و الگوریتم آب پخشان پیشنهادشده است که قادر است دانه های غلاتی که دارای تماس بایکدیگرهستند را به صورت اتوماتیک وبدون نیاز به سیستم های مکانیکی ازهم جداکند دراین مقاله ازتصاویر بدست امده ازاسکنراستفاده شدنرم افزار LabVEIW 8.2 برای پرداش تصویربه کارگرفته شد الگوریتم برروی ۴۰تصویرازدانه های ذرت جوعدس لوبیا که بصورت تصادفی درروی سطح قرارداده شده اند مورد ارزیابی قرارگرفت که دربیش از۹۹درصد مواردموفق به جداکردن دانه های ذرت عدس لوبیا ازیکدیگر است و برای دانه های جوبطور متوسط در۹۷درصد موارد جداکردن دانه ها به درستی انجام گردید