سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین خوش کیش – استادیار دانشگاه علم وصنعت
فرامرز دستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در ی اِن مقاله روشِ ی نو جهت تو لِید س رِیع ( قطعه ِ یا قالب ) تحت عنوان رِ یخته گ رِی سرد معرفِ ی مِیگردد . در ی اِن روش پودر فلـز به کمک مواد معلق ساز وهم بند ) ) binder مناسب درون ماِیع ناقل معلق شده ودر قالب گچِی که از روِی مـدل سـاخته شـده رِیخته گرِی مِی شود . به د لِیل جذب ماِیع ناقل و وجود هم بند خشته از پودر فلزی ) ) green part که شکل قالـب گچِـ ی یِاِ
رابه خود گرفته تشک یل مِی شود که با خشک کردن وتف جوشِ ی قطعه نهاِ یِی به دست مِ ی آِید . بررسِی وِیژگِیهاِی سوسپانسِ یون ، مطالعه هم بند وخواص آن در طِ ی فرآِیند ، به همراه نتاِ یج تجر بِی در راه معرفِی فرآِیندِی صورت گرفته است که تحت عنـوان رِیخته گ رِی سردمعرفِ ی مِی شود . در ادامه تح قِیق بر اِ ی او لِین بار فرآِیند رِیخته گ رِی سرد پودر آهن تدوِ ین وبه صورت عملِ یاتِی پِیاده شده است که نتِ یجه آن فرآورِی قطعاتِی با خو اصِی مناسب ِجهت استفاده در قالبسازی پلاستِیک ومد لهاِی اسپارک کـا رِی مِیباشد .