سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه رمضان زاده – متخصص زنان و نازائی
منصوره نوروزی – کارشناسارشد مامایی)-
فدیه حق اللهی – کارشناس ارشد مامایی)،
مامک شریعت – متخصص بهداشت مادروکودک

چکیده:

بنا به تخمین سازمان جهانی بهداشت ١٠٠ تا ١٤٠ میلیون زن و دختر تحت عمل قطع عضو ژنیتال قرار گرفتهاند و حداقل ٢ میل یون دختر همهساله تحت یکی از اشکال این عمل قرار میگیرند. اکثر ایندختران و زنان در ٢٩ کشور افریقایی و به میزان کمتر در برخی کشورهای خاورمیانه و آسیایی زندگیم یکن ند. ام روزه زن ان و دخترانی که تحت عمFGM قرار می گیرند در میان مهاجرین کشورهای اروپایی ، آمریکایی ، کانادایی ، استرالیایی و نیوزلند روبه افزایش است در بین ک شورهای آفریقایی سومالی ( ٩٨ تا ١٠٠ درصد ) ، گینه ( ٩٩ درص د ) ، مصر ( ٩٧ درص د) بیشترین آمار FGM را به خود اختصاص داده اند اما در شمال سودان ، اریتره، اتیوپی، ژیبوتی سومالی ، بورکی نافاسو ، سیرآلئون ، مالی و نیجریه نیز بین ٧٥ تا ٩٩ درصد گزارش شده است قطع عضو ژنیتال زنان FGM) به تمام اعمالی اطلاق می شود که موجب برداشت نسبی یا کامل اعضای ژنی تال خارجی زنان و یا صدمه به اعضای ژنیتال زنان بنا به دلایل فرهنگی یا هر دلیل غیر درمانی دیگرباشدنوع اول : قطع حشفه ( پره پوس ) بایا بدون برداشت قسمتی یا تمام کلیتوریس نوع دوم : قطع حشفه و کلیتوریس با قطع نسبی یا تمام لبهای کوچک نوع سوم : قطع قسمتی یا تمام اعضای ژنیتال خارجی و تنگ و باریک کردن ورودی واژن. نوع چهارم : ( طبقه بندی نشده ) شامل سوارخ کردن ، شکافتن یا بریدن کلیتوریس و یا لبها ،کشیدن کلیتوریس یا لبها ، داغ زدن یا سوزاندن کلی توریس و بافتهای اطراف ، برش عمودی دهان واژن (angurya cuts یا برش واژن(gishiri cuts به گذاشتن مواد فاسد داخل واژن به دلیل خونریزی یا اس تفاده از عل ف داخ ل واژن به منظور تنگ یا باریک کردن واژن یا هر شیوه دیگری که مشمول تعریف FGMمیشود(