مقاله قلب المجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: قلب المجن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قلب المجن
مقاله مجن
مقاله نجم
مقاله ستاره
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موذني علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از منتقدان و صاحب نظران ادبيات بر اين باورند که در ادبيات و بخصوص شعر، «چگونه گفتن» ارزش و اهميت بسيار فراتري از «چه گفتن» دارد و همين «چگونه گفتن» را معيار اصلي و اساسي سنجش و نقد ادبيات ميدانند. اين ويژگي در متون مصنوع ادبيات فارسي از جمله تاريخ وصاف و مرزبان نامه به اوج ميرسد؛ به گونه اي که در برخي موارد، ساده ترين سخنان بقدري پيچيده و غامض بيان ميشود که هر خواننده اي در بدو کلام، در فهم اين عبارات و ترکيبات دچار ابهام و ترديد ميگردد.
يکي از اين دشوارسازيها، مقوله بازي با صورت ساختاري واژه ها و ترکيبها از طريق دعوت خواننده به تصحيف خواندن آنها يا مقلوب خواندن کلمه است؛ از اين دست است ترکيب «قلب المجن» در کتاب سترگ مرزبان نامه که ما در اين مقاله سعي داريم به شرح اين ترکيب بپردازيم.