سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسن هاشمی سهی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
سیدمهدی هاشمی سهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

افزایش جمعیت، گسترش شهرها و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و باغات به اماکن تجاری و مسکونی مهندسی عمران را در امر اسخت و ساز با مشکلی تحت عنوان قنات روبرو ساخته است. با بروز این مسئله این سازه های ابی که یکی از مظاهر قدرت ونبوغ ایرانیان در عرصه ی علم هیدرولیکبوده و می باشد به عنوان یک مشکل جدی واساسی مطرح گردیده است. بارگذاری خاک بر مسیر قنات امکان ریزش این سازه را افزایش داده که علاوه بر مسدود کردن مسیر قنات، باعث بروز نشست در زیر پی سازه، شکست پی، ایجاد ترکهای برشی و در نهایت تخریب سازه میشود. درمواجهه با این مسئله با در نظرگرفتن نوع قنات وخصوصیات خاک محل(دانسیتی ، فشار آب منفذی، تنشهای قائم و جانبی، تراکم، سطح آب زیر زمینی و …. که باشناسایی تحت الارضی، گمانه زنی و نمونه برداری مشخص می شوند) مهندسین تمهیدات خاصی رااندیشیده و به کار بسته اند. استفاده از نای های بتنی در قناتهای دایر و پر کردن قناتهای بایر در این مقاله بررسی و پیشنهاد شده است.