مقاله قنات و سرمايه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: قنات و سرمايه اجتماعي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قنات
مقاله سرمايه اجتماعي،‌ شبکه هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فداكارداوراني محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ياريگري ها در شبکه روابط اجتماعي قنات مورد توجه قرار گرفته است. در حقيقت، فرض اصلي اين مقاله بر شبکه روابط اجتماعي پيچيده اي استوار است که  ارتباط بين مالکان و استفاده کنندگان از قنات در روستاهاي داراي قنات پديد آورده است. اين شبکه روابط، منشا پيدايش سرمايه اجتماعي در روستاهاست که امروزه نتايج حاصل از آن بر برنامه ريزان امور روستايي آشکار است.
در اين مقاله، به دنبال بررسي شبکه روابط اجتماعي قنات ضمن بيان اهميت و نقش قنات در تمدن ايراني، نمونه اي از انواع ياريگري ها در سازماندهي امور قنات در روستاي داوران از شهرستان رفسنجان به صورت کامل تشريح شده است.
مطالعه ميداني اين مقاله در دو روستاي داوران (داراي قنات) و فردوسيه (فاقد قنات) در شهرستان رفسنجان انجام شده است. در اين تحقيق، ۳۰۰ نفر از اهالي روستاي داوران (۱۵۰ نفر مالک قنات و ۱۵۰ نفر غيرمالک) و همچنين ۱۵۰ نفر از اهالي روستاي فردوسيه مورد پرسشگري قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي داده هاي تحقيق نشان مي دهد که تفاوت معني داري بين ميزان سرمايه اجتماعي در دو روستاي مورد مطالعه وجود دارد و ميزان سرمايه اجتماعي در روستاي داراي قنات يعني روستاي داوران بيشتر است. همچنين ميزان سرمايه اجتماعي در روستاي داراي قنات بين مالکان و غيرمالکان از تفاوت معني داري برخوردار است و ميزان سرمايه اجتماعي مالکان قنات بيشتر از غيرمالکان است؛ بنابراين، در دو سطح بين دو روستا، روستاييان در داخل روستاي داراي قنات و همچنين روستاييان مالک قنات در روستاي داوران، مي توان اهميت و نقش حضور در شبکه روابط اجتماعي قنات را در افزايش سرمايه اجتماعي افراد به خوبي مشاهده کرد.