مقاله قوم گرايي و ايجاد نظام سياسي دموکراتيک در عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در علوم سياسي از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: قوم گرايي و ايجاد نظام سياسي دموکراتيک در عراق
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قومگرايي
مقاله قانون اساسي
مقاله دموكراسي
مقاله دموكراسي انجمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازغندي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش قومگرايي بر روند شکل گيري دموکراسي در عراق مي پردازد. براي مشخص کردن اين مساله ضمن بر شمردن انواع نظريات در مورد دموکراسي، الگوي دموکراسي انجمني را به عنوان چارچوپ نظري خود انتخاب نموده ايم. اين نظريه با تاکيد بر چهار مشخصه مشارکت نمايندگان همه گروههاي مهم قومي در تصميم گيرهاي سياسي، خود مختاري اين گروهها در اداره امور داخلي خود، تناسبي بودن و حق و توي اقليت سعي مي نمايد که نحوه رسيدن به شکل دموکراسي مطلوب را در يک جامعه چند پاره قومي تشريح نمايد. روش به کار گرفته شده در اين تحقيق روش اسنادي-تحليلي مي باشد، که با تاکيد بر قانون اساسي جديد عراق سعي مي گردد تناقضات موجود در آن و متعاقب آن تفاسير قوم گرايانه اي که هر يک از گروه هاي کرد، سني و شيعه از آن به نفع خود مينمايد روشن گردد. بر اين اساس در ابتدا ضمن تعاريفي از قومگرايي و ارايه مدلهايي از دموکراسي، دموکراسي انجمني را به عنوان چارچوب نظري خود انتخاب نموده ايم. در قسمت بعدي ضمن بر شمردن شرايط اجتماعي و سياسي عراق و همچنين بافت قومي و مذهبي اين کشور جايگاه هر سه گروه کرد، سني و شيعه را در قانون اساسي عراق مشخص نموده ايم. در بررسي روند شکل گيري قانون اساسي نيز به بيان تفاسير قومگرايانه هر يک از اين سه گروه از قانون اساسي پرداخته شده است. در نتيجه گيري اين تحقيق نيز با تاکيد بر اين مساله که تا زماني که اين تفاسير قومگرايانه از قانون اساسي وجود دارد و اينکه هر يک از سه گروه داراي خواسته هاي حداکثرگرايانه در زمينه قدرت مي باشند، نمي توان اميدي به شکل گيري دموکراسي در عراق در آينده نزديک داشت.