سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هرمز اسدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر
غلامرضا سلطانی – اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

اهداف این پژوهش،تعیین قیمت سایه ای آب آبیاری، محاسبه هزینه تمام شده آب ،برآورد متوسط هزینه تولید یک هکتار محصولات ،تعیین کارایی آب وبرآورد نرخ آب به روش گاردنر بوده که در سال ۱۳۷۵ دردشت قزوین به مرحل? اجرا درآمد .در این بررسی،داده های مورد نیاز از ۱۲۷ بهره بردار که با استفاده از روش نمون هگیری از ۲۷ آبادی منطقه انتخاب شده بودند، جمع آوری گردید .در پژوهش حاضر،از روشهای برنام ه ریزی خطی،اقتصاد سنجی و اقتصاد مهندسی جهت تعیین تقاضای آب آبیاری و قیمت سایه ای آب استفاده شد . جهت رسیدن به اهداف فوق ازنرم افزارهای TSP و QSB بهره گرفته شد نتایج نشان داد : متوسط هزینه تمام شده هر مترمکعب آب در ناحیه یک الی پنج به ترتیب ۳۶/۶ ، ۳۹/۴ ، ۴۱/۸ ، ۴۵/۳ ، ۴۹/۴ ریال برآورد شده است .برای گروه بهره برداری کمتر از ۱۰هکتار،در ناحیه یک ،میزان کارایی آب بترتیب ۰/۷۵ و ۰/۶۱ کیلوگرم به ازای مصرف یک مترمکعب آب برای گندم وجو آبی محاسبه شده است