سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلناز دولو – مرکز تکنولوژی نیرو، بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

برق به عنوان یکی از حامل های مهم انرژی در توسع ه پایدار کشورها همیشه مورد توجه بوده و با افزایش جمعیت و رشد اقتصادی، تقاضا برای این حامل انرژی رشد فزاینده ای داشته است . در کشورهایی همچون ایران که خود صادرکننده نفت و گاز هستند، انرژی به عنوان یک منبع خدادادی مورد مصرف قرار گرفته و دولت ها همواره همچون پدری دلسوز این سرمایه ملی را بدون محاسـبه قیـمت واقـعی آن در اختـیار مـردم گذاشته اند حال آن که این سرمایـه پایـان پـذیر اسـت و نامشــخص بـودن قیـمت واقـعی باعـث مـی شـودمصرف کنندگان نهایی به مصرف بهینه این منبع کمیاب هیچ گونه توجهی نکنند . قیمت گذاری هزینه نهایی بر مبنای اصول کارآیی اقتصادی، بهینه اول است . ۲ اما دو نوع هزینه نهایی داریم ، هزینه نهایی کوتاه مدت و هزینه نهایی بلندمدت . هزینه نهایی کوتاه مدت برای هزینه تولید یک واحد اضافی با کار در ظرفیت موجود است در حالی که هزینه نهایی بلندمدت برابر افزایش در تابع هزینه کل بلندمدت به علت تولید یک واحد اضافی از محصول در آینده می باشد . در این مقاله با مد نظر قراردادن برنامه های بلنـدمدت صنعـت برق ۳ ، پیـش بینی هـای دفتر بـار و قیمت های بین الملـلی سوخـت، بـعد از بـررسی انـواع قیمت گذاری ها در صنعت برق، هزینه نهایی بلندمدت به عنوان بهترین روش جهت تعیین قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی با در نظر گرف تن نیازهای سرمایه گذاری تا ده سال آینده در بخش تولید، انتقال
و توزیع برق برای سال ۱۳۸۱ مورد استفاده قرار گرفته است .