سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس کتابی – دانشکده فنی – دانشگاه کاشان
احمد علی بابایی – دانشکده فنی – دانشگاه کاشان
مهدی نیکزاد – دانشکده فنی – دانشگاه کاشان

چکیده:

یکی از مسائل مهم در بازار برق بکارگیری روشی دقیق و عملی برای قیمت گذاری توان راکتیو می باشد. در روشهای معمولی پخش بار بهینه، قیمت توان راکتیو بدلیل صرف نظر کردن از هزینه تولید توان راکتیو تعیین نمی گردد. در این مقاله هزینه توان راکتیو طبق توابع هدف و هزینه جدید مطرح شده در صنعت برق لحاظ شده است و با استفاده از الگوریتم مورچگان که همگرایی قابل قبولی دارد مساله پخش بار بهینه برای شبکه ۵ شینه حل گردیده است. هدف نهایی این مقاله بررسی روشهای پیشنهاد شده در قیمت گذاری توان راکتیو با استفاده از روشهای حل بهینه سازی تکاملی می باشد.