مقاله كارآزمايي باليني تاثير دريافت مايعات خوراكي يك ساعت قبل از عمل جراحي سزارين انتخابي بر بروز رگورژيتاسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: كارآزمايي باليني تاثير دريافت مايعات خوراكي يك ساعت قبل از عمل جراحي سزارين انتخابي بر بروز رگورژيتاسيون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگورژيتاسيون
مقاله سزارين الکتيو
مقاله مايعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرشي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عشوري وحيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ترس از آسپيراسيون محتويات معده، باعث اعمال استاندارد هاي محافظه کارانه ناشتا ماندن طولاني مدت قبل از عمل هاي جراحي شده است. اين سياست ها در مورد زنان حامله شديدتر بوده وبه اجراي قانون «هيچ از راه دهان» در زنان در حال ليبر در بعضي از بيمارستان ها منجر شده است. انگيزه اجراي اين قانون، نياز به سزارين اورژانس احتمالي و عدم اطمينان از ايمن بودن مصرف مايعات در فواصل کمتر از دو ساعت قبل از عمل جراحي است. هدف از اين مطالعه، تعيين و مقايسه شيوع رگورژيتاسيون حين بيهوشي عمومي در دو گروه زنان حامله ناشتا و زنان حامله اي که به فاصله يک ساعت قبل از سزارين مايع خوراکي صاف دريافت کرده اند، بوده است.
مواد و روش ها: کارآزمايي باليني حاضر به مدت ۲۱ ماه در مرکز آموزشي درماني نيک نفس رفسنجان روي کليه خانم هاي باردار مراجعه کننده براي سزارين انتخابي انجام شد. دو سوم واحد هاي پژوهش به طور تصادفي در گروه مورد و يك سوم در گروه شاهد قرار گرفتند. به افراد گروه مورد، ۱۵۰ سي سي مايع خوراکي کربو هيدراته ده درصد به فاصله تقريبا يک ساعت قبل از عمل داده و نحوه بروز رگورژيتاسيون از طريق گداشتن کاغذ تورنسل در ته حلق هنگام بيهوشي عمومي ارزيابي شد. در نهايت اطلاعات حاصله از ۴۱۱ نمونه جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي انجام پژوهش، مجوز کميته اخلاق دانشگاه و رضايت نامه کتبي از بيماران گرفته شد.
نتايج: يک مورد رگورژيتاسيون در فردي از گروه مورد و يک مورد در فردي از گروه شاهد اتفاق افتاد و تاثير مايعات خوراکي قبل از عمل بر افزايش شيوع رگورژيتاسيون حين بيهوشي عمومي ديده نشد. هيچ موردي از آسپراسيون نيز اتفاق نيفتاد.
نتيجه گيري: با توجه به نادر بودن وقوع آسپيراسيون در بيمارستان هاي ما نسبت به آمار اروپايي و عدم تاثير دريافت مايعات صاف قبل از عمل جراحي بر افزايش شيوع رگورژيتاسيون و آسپيراسيون، بهتر است قوانين انعطاف پذيرتري در مورد ناشتا بودن قبل از اعمال جراحي، همچنين در مورد مصرف دهاني در زنان در حال ليبر به کار گرفته شود.