مقاله كارآيي نيسين روي باكتري باسيلوس سرئوس مقاوم به برخي از مواد نگهدارنده در پنير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۵ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: كارآيي نيسين روي باكتري باسيلوس سرئوس مقاوم به برخي از مواد نگهدارنده در پنير
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيسين
مقاله باسيلوس سرئوس
مقاله ماده نگهدارنده
مقاله كارآيي
مقاله پنير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصر آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش رشد ميكروبي در غذاها به سلامت افراد و به اقتصاد ملي ضرر مي زند. همچنين افزايش جمعيت نياز به حفظ كيفيت و سلامتي حصول در مدت طولاني تر را براي مصرف كننده ايجاد مي كند. نيسين يكي از مواد نگهدارنده طبيعي است كه از سال ۱۹۸۷ به عنوان افزودني مجاز در غذاها و محصولات لبني استفاده شده است و امروزه به عنوان يك ماده نگهدارنده در بيش از ۵۰ كشور در سراسر دنيا در محصولات متنوع مثل پنير، غذاهاي كنسرو شده و گوشت نمك زده استفاده مي شود.
در اين تحقيق (جهت بررسي ميزان حساسيت باسيلوس سرئوس جداشده از پنير) ميزان MIC و MBC مواد نگهدارنده مواد نگهدارنده مختلف مجاز در مواد غذايي روي باسيلوس سرئوس جدا شده از پنير به روش رقت لولهاي تعيين و يا باسيلوس سرئوس PTCC1015 مقايسه شد. سپس كارآيي نيسين در داخل پنير روي باكتري جداشده از پنير بررسي شد. باكتري باسيلوس سرئوس به نمونه پنير تيمار شده با نيسين (۸۰۰ IU/ml) اضافه شده نمونه ها به مدت ۲۱ روز در دماي يخچال نگهداري شد. هر ۳ روز يك بار با تلقيح بر روي محيط كشت نوترينت آگار تعداد باكتريها شمارش گرديد و منحني تعداد باكتريها نسبت به زمان رسم و با شاهد مقايسه شد.
ميزان MIC مواد نگهدارنده براي باسيلوس سرئوس جداشده از پنير به اين ترتيب بود: اسيد سيتريك %۰٫۷۵، اسيد بنزوييك %۰٫۰۵، سيترات سديم %۷، بنزوات سديم %۳٫۵، اسيد سوربيك %۱، سوربات پتاسيم %۲٫۵، اسيد استيك %۰٫۰۶۲۵، اسيد پروپيونيك %۰٫۳۱۲۵ و نيسين ۵۰۰IU4/ml بود. باكتري باسيلوس سرئوس جداشده از پنير در مقايسه با سويه باسيلوس سرئوس PTCC1015 اختلاف معني داري نشان نداد و نسبت به غلظت مجاز سيترات سديم (%۱)، بنزوات سديم (%۰٫۲)، اسيد سوربيك (%۰٫۳)، سوربات پتاسيم (%۰٫۳) و اسيد استيك (%۰٫۱) مقاوم بود اما در محيط كشت نسبت به غلظت مجاز نيسين مهار شد. تعيين كارآيي نيسين در برابر باكتري در محيط غذايي و آناليز آماري، نشان داد كه نيسين (۸۰۰IU/g) در دماي يخچال بر سويه باكتري باسيلوس سرئوس جداشده از پنير در مقايسه با شاهد اثر داشته و تعداد آن را طي ۲۱ روز ۵log cfu/ml كاهش داده است در حالي كه نمونه شاهد تقريبا ۳log cfu/ml كاهش يافته است.