مقاله كارايي بيوپسي مخروطي به روش منجمد در ارزيابي ضايعات اينترااپي تليال دهانه رحم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: كارايي بيوپسي مخروطي به روش منجمد در ارزيابي ضايعات اينترااپي تليال دهانه رحم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوپسي مخروطي از دهانه رحم
مقاله نمونه منجمد
مقاله نئوپلازي اينترااپي تليال با درجه بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده مفرد مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: وحيد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نوريه
جناب آقای / سرکار خانم: تي تي دژ وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف از اين مطالعه، بررسي كارايي نمونه گيري مخروطي از دهانه رحم به روش منجمد در بيماران با نئوپلازي هاي اينترااپي تليال با درجه بالا، به منظور بررسي حاشيه ضايعه و رد کارسينوم تهاجمي انجام شد.
روش ها: ۲۰ بيمار با نئوپلازي هاي اينترااپي تليال با درجه بالا که از همگي آنها نمونه مخروطي از دهانه رحم به روش منجمد گرفته شده بود، به صورت مقطعي در حد فاصل فروردين ۱۳۸۷ تا شهريور ۱۳۸۸ مورد مطالعه قرار گرفتند و نتايج حاصل از نمونه منجمد و نمونه هاي دايمي در آنها با يکديگر مقايسه شد.
يافته ها: در ۱۵ مورد (%۷۵)، نتايج حاصل از نمونه منجمد و نمونه دايمي کاملا يکسان بود. در ۲ مورد، درجه CIN کمتر، در ۲ مورد بيشتر و در يک مورد يکسان تلقي گرديد. در يک بيمار، نتيجه نمونه منجمد CIN III و نتيجه نمونه دايمي کارسينوم تهاجمي گزارش شد که با توجه به تاثير باليني آن قابل ملاحظه بود. مقايسه اين دو دسته نتايج با آزمون T زوجي نشان داد که تفاوت معني داري بين اين دو گروه وجود نداشت (P=0.716)؛ نتايج اين دو روش با يکديگر کاملا مرتبط بودند (r=0.761).
نتيجه گيري: نمونه منجمد در ارزيابي نئوپلازي اينترااپي تليال با درجه بالا در نمونه هاي دهانه رحم بسيار ارزشمند است و کارآيي بالايي دارد.