مقاله كارايي دو روش رهاسازي تخم بالتوري سبز با نسبت ۱:۵ (شكار: شكارگر) در شرايط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: كارايي دو روش رهاسازي تخم بالتوري سبز با نسبت ۱:۵ (شكار: شكارگر) در شرايط گلخانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالتوري سبز
مقاله شته سبز جاليز
مقاله روش رهاسازي
مقاله مبارزه بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي كرهرودي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بالتوري ها از حشرات شكارگري هستند كه در برنامه هاي مبارزه بيولوژيك به ميزان زيادي مورد استفاده قرار گرفته اند. در اين ميان بالتوري سبز Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae) بيشترين توجه را به عنوان يك عامل مبارزه بيولوژيك اميدبخش براي آفات گلخانه اي و مزرعه اي به خود جلب نموده است. در تحقيق حاضر دو روش رهاسازي تخم بالتوري، به صورت پاشيدن تخم به صورت مخلوط با خاك اره نرم به عنوان ماده حامل تخم و استفاده از كرايزوبگ (كيسه هاي توري مخصوص) در گلخانه روي گياه خيار Cucumis sativum L. و شته سبز جاليز Aphis gossypii Glover مقايسه شدند. مقايسه نسبت رهاسازي ۱:۵ با دو روش رهاسازي در شرايطي كه در هر قفس ۴ گياه بود، در قالب طرح بلوك كامل تصادفي انجام شد. اولين رهاسازي تخم بالتوري نشان داد كه بين دو روش اختلاف معني دار نبود و ۸۰-۸۴ درصد نسبت به شاهد كاهش رشد جمعيت شته مشاهده شد. اما تكرار رهاسازي يك هفته بعد از اولين رهاسازي، ۹۴-۹۵ درصدكاهش رشد جمعيت شته را نشان داد. چنانچه آزمايش ها در قفس و بدون حضور شكارگرهاي عمومي تخم ولارو بالتوري مانند مورچه انجام شود هر دو روش در كنترل شته داراي اثر يكسان هستند. در روش رهاسازي تخم با خاك اره نكروزه شدن برگ ها مشاهده شد كه در روش كرايزوبگ روي گياه ميزبان داراي اثر سو نبود. گرچه كارايي هر دو روش در رهاسازي تخم بدون حضور شكارگرهاي عمومي يكسان بود ولي از آنجايي كه روش كرايزوبگ تخم ها را از حمله شكارگرهاي تخم حفظ مي كند بنابراين جهت استفاده در شرايط گلخانه هاي تجاري كه مورچه ها و ديگر شكارگرهاي عمومي حضور دارند مناسب تر مي باشد.