مقاله كاربردپذيري نظريه خودمديريتي رواني استرنبرگ در موقعيت هاي تحصيلي: سبك هاي تفكر و پنج رگه بزرگ شخصيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: كاربردپذيري نظريه خودمديريتي رواني استرنبرگ در موقعيت هاي تحصيلي: سبك هاي تفكر و پنج رگه بزرگ شخصيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه خودمديريتي رواني استرنبرگ
مقاله سبک هاي تفکر
مقاله رگه هاي شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشورپور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: طولابي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اول اين مطالعه بررسي كاربردپذيري نظريه خودمديريتي رواني استرنبرگ در موقعيت هاي تحصيلي روي دانشجويان ايراني و هدف دوم آن بررسي سودمندي اندازه گيري سبك هاي فكري (اصطلاحي كلي كه دربردارنده مفاهيمي از قبيل سبك هاي شناختي، يادگيري و تفكر است) علاوه بر اندازه گيري مفهوم شخصيت بود.
روش: پرسش نامه سبك هاي تفكر و پرسش نامه پنج رگه شخصيت روي ۴۱۹ دانشجو (۲۱۴ پسر و ۲۰۵ دختر) اجرا شد. به منظور تحليل داده ها به ترتيب از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد.
يافته ها: ديدگاه استرنبرگ درباره روايي نظريه خودمديريتي رواني در موقعيت هاي تحصيلي در فرهنگ هاي مختلف از جمله فرهنگ ايران قابل حمايت بود. علاوه بر اين، بررسي سبك هاي تفكر علاوه بر بررسي مفهوم شخصيت در دو سطح مفهومي و تجربي قابل دفاع و معني دار بود.
نتيجه گيري: با وجود همپوشي نظام دار بين سبك هاي فكري و شخصيت، مطالعه سبك هاي فكري و شخصيت به طور متمايز در موقعيت هاي آموزشي ضروري به نظر مي رسد.