مقاله كاربرد الگوي برنامه ‌ريزي پرسيد جهت ارتقا رفتارهاي تغذيه ‌اي مرتبط به بيماري ‌هاي قلبي – عروقي در يک جامعه روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: كاربرد الگوي برنامه ‌ريزي پرسيد جهت ارتقا رفتارهاي تغذيه ‌اي مرتبط به بيماري ‌هاي قلبي – عروقي در يک جامعه روستايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه آموزشي
مقاله الگوي پرسيد
مقاله جامعه روستايي
مقاله رفتارهاي تغذيه ‌اي
مقاله مداخلات آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: الگوي پرسيد الگوي موفقي جهت برنامه ‌ريزي مداخلات ارتقا سلامت است. هدف از اين مطالعه طراحي و ارزشيابي اين الگو در ارتقا رفتارهاي تغذيه‌ اي در يک جامعه روستايي است.
روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل و بعد است که بر روي ۱۱۸ زن متاهل ساکن روستاهاي شهرستان فريدن انجام گرفت. بر اساس مراحل اين الگو، مرگ و مير ناشي از بيماري ‌هاي قلبي و عروقي (به عنوان مهم ‌ترين مشکل اجتماعي)، عادات غذايي نامناسب (مهم ‌ترين مشکل بهداشتي)، رفتارهاي مرتبط با تغذيه (مهم ‌ترين مشکل رفتاري) انتخاب شدند که در طي تشخيص آموزشي، عوامل مستعد کننده، قادر کننده و تقويت کننده رفتارهاي تغذيه ‌اي مرتبط مورد توجه قرار گرفتند در اين مطالعه جهت آناليز داده ‌ها، از آزمون ‌هاي willxocon، t test،X2  استفاده گرديد.
نتايج: يافته‌ هاي اين مطالعه نمايانگر افزايش معني ‌دار در سازه ‌هاي الگوي پرسيد و بهبود عوامل مستعد کننده، قادر کننده، تقويت کننده و رفتار بودند. ۲۵.۹ درصد افراد خود را در معرض ابتلا به بيماري‌ هاي قلبي و عروقي مي ديدند ۹۶.۱۲ درصد رژيم غذايي خود را نامناسب مي ‌دانستند. ۵.۴۷ درصد معتقد بودند بيماري ‌هاي قلبي و عروقي قابل پيشگيري هستند.
نتيجه ‌گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، طراحي و اجراي برنامه آموزشي مبتني بر الگوي پرسيد مي ‌تواند باعث ارتقا رفتارهاي تغذيه ‌اي دريک جامعه روستايي گردد.