مقاله كاربرد تكنولوژي هاي نظارت عملكرد: الگويي براي كشاورزي پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: كاربرد تكنولوژي هاي نظارت عملكرد: الگويي براي كشاورزي پايدار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي هاي نظارت عملکرد
مقاله نگرش
مقاله تمايل
مقاله کشاورزي دقيق
مقاله مدل پذيري تکنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرحله برداشت يکي از اساسي ترين عمليات زراعي است. اما در اثر کاربرد ادوات برداشت ناکارآمد، ساليانه بخش عمده اي از برخي محصولات مهم کشاورزي به هدر مي رود. نظارت عملکرد از مهمترين تکنولوژي هايي است که در مرحله برداشت در کشاورزي دقيق مد نظر است. اين تکنولوژي ها، کمال يافته ترين کاربرد تکنولوژي هاي کشاورزي دقيق هستند. اين مطالعه با هدف بررسي نگرش و تمايل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان هاي فارس و خوزستان نسبت به تکنولوژي هاي نظارت عملکرد و با روش پيمايش انجام گرفت. نمونه تحقيق شامل ۲۴۹ نفر از جامعه آماري ۷۰۵ نفري کارشناسان کشاورزي شاغل در سازمان جهاد کشاورزي استان هاي فارس و خوزستان انتخاب گرديد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاري نشان داد کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان هاي فارس و خوزستان به کاربرد تکنولوژي هاي نظارت عملکرد تمايل دارند. متغيرهاي مشاهده پذيري، درک آساني کاربرد و درک مفيد بودن تکنولوژي هاي نظارت عملکرد، بر نگرش و تمايل به کاربرد آنها اثر مي گذارند. همچنين متغير نگرش به کاربرد تبيين کننده قوي از تمايل کارشناسان به کاربرد تکنولوژي هاي نظارت عملکرد است. بر اساس نتايج به دست آمده، پيشنهادهايي در خصوص کاربرد اين تکنولوژي ها در ايران ارايه شده است.