مقاله كاربرد روش تحليل پوششي داده ها براي تعيين بهره وري و رتبه بندي دانشكده و گروه هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش تحليل پوششي داده ها براي تعيين بهره وري و رتبه بندي دانشكده و گروه هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله بهره وري
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله ورودي
مقاله خروجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتاش علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري سيداميراحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، استفاده از روش تحليل پوششي داده ها براي تعيين بهره وري و رتبه بندي دانشكده و گروه هاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي است به اين منظور ۲۸ دانشكده و گروه آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. يكي از مهم ترين روش هاي غيرپارامتري براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده، مدل هاي تحليل پوششي (DEA) مي باشد و از مهم ترين مدل هاي اين روش كه به دنبال يافتن وزن هاي ورودي ها و خروجي ها و محاسبه ميزان بهره وري از آن طريق هستند، مدل  Bcc است كه در آن بازده نسبت به مقياس ممكن است متغير (افزايشي، ثابت يا كاهشي) باشد. در اين روش ابتدا داده هاي جمع آوري شده به شاخص هاي ورودي با ماهيت هزينه (بودجه، هيات علمي، كاركنان) و شاخص هاي خروجي با ماهيت توليد (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصي) تقسيم مي شود. پس از تلفيق و ارزش گذاري (دادن وزن مناسب) به ورودي و خروجي ها كه با استفاده از نظر خبره صورت مي پذيرد، داده ها وارد مدل ارزيابي عملكرد مي شوند كه در اين زمينه نرم افزار  EMSمورد استفاده قرار مي گيرد و بهره وري واحدها مشخص مي شود. نتايج يافته ها نشان مي دهد ۱۱ دانشكده و گروه آموزشي با توجه به منابع ورودي، خروجي مطلوب در مجموع عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي داشته اند و از نظر بهره وري در حد مطلوبي قرار دارند. ۱۸ دانشكده و گروه آموزشي بهره وري مطلوبي با توجه به مقدار ورودي خود نداشتند.