مقاله كاربرد روش هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و سنتي در محاسبه قيمت تمام شده آموزش دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و سنتي در محاسبه قيمت تمام شده آموزش دانشجويان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت
مقاله تخصيص سربار غيرمستقيم
مقاله روش سنتي
مقاله محرك هزينه
مقاله هزينه هاي غيرمستقيم
مقاله قيمت تمام شده آموزش دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صابري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش، به معرفي و كاربرد روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي محاسبه قيمت تمام شده دانشجويان در نظام آموزش عالي مي پردازد. هدف از اين پژوهش، محاسبه و تخصيص سربار به روش هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و روش سنتي در تعيين قيمت تمام شده آموزش دانشجويان گروه هاي حسابداري و فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر در سال تحصيلي ۸۶- ۱۳۸۵ است. با استفاده از مدل رگريسون سربار به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي هر گروه آموزشي تخصيص يافت و سپس با نتايج روش سنتي تخصيص سربار مقايسه شد. براي اين منظور، از آزمون  Tبراي دو گروه وابسته و آزمون رتبه اي علامت ويلكاكسون استفاده شد. نتايج نشان داد كه قيمت تمام شده رشته هاي تحصيلي در هر دو گروه آموزشي به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت كمتر از روش سنتي است. ميزان تخصيص سربار غير مستقيم در بين همه رشته هاي تحصيلي در روش سنتي، بيشتر از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت است. به علاوه، بين قيمت تمام شده و متوسط شهريه هر دانشجو در گروه هاي آموزشي، به دو روش تفاوت معنا داري وجود دارد؛ به طوري كه در همه رشته هاي تحصيلي، خالص منافع حاصل از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت بيشتر از روش سنتي است.