مقاله كاربرد روش هکمن دومرحله اي در برآورد ارزش تفريحي روستاي اشتبين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش هکمن دومرحله اي در برآورد ارزش تفريحي روستاي اشتبين
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري روستايي
مقاله اقتصاد روستايي
مقاله هکمن (روش)
مقاله اشتبين (روستا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راحلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر، گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبديل شدن به يکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان است، به،گونه اي که از آن به مثابه عامل شتاب دهنده بازسازي و توسعه اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي نيز ياد مي شود. ارزش گذاري مناطق گردشگري روستايي و کارکردهاي زيست محيطي براي تصحيح تصميمات اقتصادي که اغلب بر اساس آنها، منابع زيست محيطي و مناطق گردشگري به منزله کالا و خدمات رايگان قلمداد مي شوند، گامي درخور اهميت به شمار مي رود. هدف پژوهش حاضر تفکيک عوامل موثر بر تمايل به پرداخت گردشگران و عوامل موثر بر ميزان تمايل به پرداخت آنها براي بازديد از روستاي اشتبين و همچنين، برآورد ارزش تفريحي سالانه اين روستا با استفاده از روش هكمن دومرحله اي است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که متغيرهاي درآمد، ميزان تحصيلات، تعداد اعضاي خانواده، سن، سابقه سفر به روستا، و جنسيت بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان، و متغيرهاي درآمد، تعداد اعضاي خانواده، ميزان تحصيلات، و ميزان رضايت گردشگران بر ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان موثرند. ميانگين تمايل به پرداخت گردشگران و ارزش تفريحي سالانه اين روستا در ۱۳۸۷، به ترتيب، ۶۸۸۴ و ۸۲۶۰۸۰۰۰۰ ريال برآورد شد.