مقاله كاربرد رويكرد تركيبي در شناسايي تعيين كننده هاي مصرف ميان وعده هاي كم ارزش در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد رويكرد تركيبي در شناسايي تعيين كننده هاي مصرف ميان وعده هاي كم ارزش در نوجوانان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه رفتار برنامه ريزي شده
مقاله ميان وعده کم ارزش
مقاله نوجوانان
مقاله رويکرد ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي شاهنجريني اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مصرف روزافزون ميان وعده هاي كم ارزش در ميان نوجوانان با پيامدهاي منفي سلامتي همراه است. اين مطالعه با هدف شناسايي تعيين كننده هاي مصرف ميان وعده هاي كم ارزش توسط دختران نوجوان با استفاده از يك رويكرد تركيبي و بر پايه نظريه رفتار برنامه ريزي شده انجام شد.
مواد و روش ها: جمعيت مورد مطالعه دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه ۱۴ شهر تهران بود. مطالعه كيفي از نوع پديده شناسي بود و داده ها از طريق ۹ جلسه بحث گروهي متمركز جمع آوري شد. به اين منظور ۹۰ دانش آموز با استفاده از نمونه گيري سيستماتيك انتخاب شدند. پس از اخذ رضايت والدين بر اساس يك راهنماي سوالات مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده، جلسات در محل مدرسه تشكيل شد. براي تحليل داده ها از روشframework  استفاده شد. بخش كمي شامل يك مطالعه مقطعي بود كه ۷۹۰ دانش آموز ۱۲ تا ۱۵ ساله از ۱۰ مدرسه در آن حضور داشتند. نمونه ها بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي طبقه اي تصادفي شده انتخاب شدند. سنجش ها شامل اندازه گيري سازه هاي نظريه و بسامد مصرف ميان وعده ها بود. داده هاي بخش كمي با استفاده از آناليز رگرسيون چند گانه انجام شد.
يافته ها : نتايج هر دو روش نشان داد كه نوجوانان طي فرايند انتخاب نوع ميان وعده ها، هم زمان از عوامل چندگانه و در برخي موارد متضاد تاثير مي گيرند. مزه مهم ترين عامل تاثيرگذار بر نگرش نوجوانان نسبت به ميان وعده هاي كم ارزش بود. عامل دسترسي آسان، عادت، ترجيح مزه و آگاهي به عنوان پيش بيني كننده هاي معني دار كنترل رفتاري شناسايي شدند
p<0/05)) در بخش كيفي، دوستان و همسالان و در مطالعه كمي، والدين به عنوان موثرترين افراد تاثيرگذار معرفي شدند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، عوامل مرتبط با مصرف ميان وعده ها در نوجوانان با استفاده از رويكرد تركيبي شناسايي شدند. كاربرد اين عوامل در طراحي مداخلات كاهش مصرف ميان وعده هاي كم ارزش مي تواند مفيد باشد.