مقاله كاربرد زمين آمار در برآورد عمق و چگالي برق در حوزه آبخيز اورازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: كاربرد زمين آمار در برآورد عمق و چگالي برق در حوزه آبخيز اورازان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين آمار
مقاله عمق برف
مقاله چگالي برف‏
مقاله واريوگرام
مقاله طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفاخواه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي پناه سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در منطقه اي به مساحت ۲۷۰۶ هكتار در طالقان، به منظور بررسي كارآيي روش زمين آمار در برآورد عمق و چگالي برف انجام گرفت. روش نمونه گيري به صورت تصادفي- سيستماتيك انتخاب و تعداد ۹۸ عدد نمونه با شروع تصادفي در ارتفاعات گوناگون در بهمن ماه ۱۳۸۶ با فاصله نمونه گيري مساوي با فاصله ۱۰۰ متر برداشت شد. در هر نقطه عمق و چگالي برف اندازه گيري شده و واريوگرام با استفاده از ۹۸ نقطه اندازه گيري شده، رسم شد. واريوگرام به دست آمده، نشان داد كه مناسب ترين مدل واريوگرام از نوع كروي در رابطه با عمق و چگالي برف است. به گونه اي كه واريوگرام عمق برف داراي اثر قطعه اي ۰٫۰۰۱۰، سقف ۰٫۰۵ و دامنه تاثير ۱۸۶ متر بوده و واريوگرام چگالي برف داراي اثر قطعه اي ۰٫۱۰۳، سقف ۰٫۰۴۸۵ و دامنه تاثير ۷۳۶۸ متر است. واريانس تصادفي نمونه ها در رابطه با عمق برف كم بوده و برآورد مناسبي از عمق برف را نشان مي دهد. در حالي كه در مورد چگالي برف واريانس تصادفي نمونه ها زياد بوده و برآورد مناسبي از چگالي برف را نشان نمي دهد. برآورد مقادير عمق و چگالي برف با تحليل واريوگرام به دست آمده، به روش كريجينگ معمولي انجام گرفت و نشان داد كه روش زمين آمار با تحليل واريوگرام به روش كريجينگ براي عمق برف و چگالي برف مناسب مي باشد.