مقاله كاربرد شبكه عصبي نگاشت خود سامانده براي پهنه بندي رقومي زمين ساختي: راهكاري جديد براي پهنه بندي زمين ساختي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: كاربرد شبكه عصبي نگاشت خود سامانده براي پهنه بندي رقومي زمين ساختي: راهكاري جديد براي پهنه بندي زمين ساختي ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي زمين ساختي
مقاله خوشه بندي
مقاله شبكه عصبي خودسامانده
مقاله شبكه هاي عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ندايي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از اساسي ترين مباحث در علوم زمين، تهيه و رسم نقشه هاي مختلف پهنه بندي زمين ساختي است. روش هاي مرسوم و متداول در پهنه بندي زمين ساختي نه تنها با قضاوت هاي ذهني همراه است، بلكه تفسير حجم بالاي داده ها مشكل و در عمل خارج از توانايي بشر است. براي پرهيز از اين نواقص و اشكال ها، روش هاي علمي رقومي استخراج اطلاعات از داده ها (data mining) مي تواند به عنوان ابزاري مفيد و موثر براي تهيه و رسم نقشه هاي رقومي جديد در علوم زمين مورد استفاده قرار گيرد. در اين مقاله، شبكه عصبي نگاشت خودسامان(self – organizing map) كه يكي از روش هاي متداول استخراج اطلاعات از داده ها است، براي پهنه بندي رقومي زمين ساختي ايران زمين به كار گرفته شده است. SOM نوعي شبكه عصبي مصنوعي غيرنظارتي (unsupervised artificial neural network) است كه براي الگوشناسي (pattern recognition) و خوشه بندي (clustering) داده هاي چند بعدي به كار مي رود. تجسمvisualization) ) داده هاي چند بعدي در پديده نگاشت (feature map) دوبعدي با حفظ توپولوژي مكان شناسي  (topological-preserving)از ديگر ويژگي هاي بارز كاربرد روش SOM در تهيه نقشه هاي رقومي است كه نمايانگر ميزان همگني و تقارب پهنه هاي تفكيك شده است. اگر چه نقشه هاي رقومي كه در اين پژوهش تهيه شده شباهت هاي بسياري با نقشه هاي سنتي (conventional maps) دارد، لكن نقشه هاي SOM از توانمندي هاي بهتري براي تفكيك و تفسير مناطق مختلف برخوردار هستند. روش جديد افزون بر تفكيك پهنه هاي زمين ساختي، ميزان همگني هر پهنه را نيز مشخص مي نمايد. مناطق با تاريخچه تحولات زمين شناسي مشابه، صرفنظر از موقعيت جغرافيايي شان، در يك پهنه قرار مي گيرند. براي مثال نتايج حاصل از اين روش حاكي از آن است كه پهنه هاي لوت و گاوخوني اصفهان نسبت به پهنه هاي مكران و آذربايجان غربي از درجه همگني بالاتري برخوردارند. مناطق كپه داغ و راندگي زاگرس نيز با وجود واقع شدن در دو منطقه جغرافيايي متفاوت، براي يك پهنه با ويژگي هاي مشابه منفك شده اند. افزون بر آن، در نقشه رقومي تهيه شده، پهنه مكران از رشته كوه هاي خاور ايران و پهنه آذربايجان غربي از رشته كوه هاي البرز تفكيك شده اند. قابل توجه است كه نتايج به دست آمده توسط SOM فقط براساس متغيرهاي ژئوفيزيكي، زمين شناسي و لرزه خيزي ياد شده است، بنابراين بايد در تعيين شباهت و تمايز بين نقشه هاي رقومي و زمين ساختي رايج دقت لازم به عمل آيد.