مقاله كاربرد طيف سنجي نزديك مادون قرمز و ماشين بردار پشتيبان در تشخيص آلودگي به HIV-1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: كاربرد طيف سنجي نزديك مادون قرمز و ماشين بردار پشتيبان در تشخيص آلودگي به HIV-1
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيف سنجي نزديك مادون قرمز
مقاله ماشين بردار پشتيبان
مقاله HIV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني ميرزاخليل
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع خاني عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف اين مطالعه بررسي امكان تشخيص آلودگي سرم انساني به HIV-1 و تمايز سرمهاي آلوده از سالم با استفاده از طيف سنجي نزديك مادون قرمز همراه با روش آناليز چند متغيره ماشين بردار پشتيبان به عنوان روش سريع، ارزان و غير مخرب بود.
مواد و روش ها: ۳۵ نمونه سرم آلوده به HIV-1 و ۱۵ نمونه سرم غير آلوده انتخاب و در بازه ۱۱۰۰-۶۰۰ نانومتر، توسط دستگاه اسپكتروفتومتر اسكن شدند و جذب آنها به دست آمد. نتايج حاصل براي انجام مرحله آموزش و كاليبراسيون به ماشين بردار پشتيبان ارايه شد. پس از تعيين ساختار آموزشSVM ، مقادير جذب حاصل از اسكن ۲۱ نمونه سرم آلوده به HIV-1 و ۲۰ نمونه سرم غير آلوده در بازه همان طول موج به عنوان نمونه هاي مجهول براي آزمايش و تشخيص آلودگي يا عدم آلودگي به ماشين بردار پشتيبان اراده شد.
يافته ها: از ۲۱ نمونه آلوده مجهول، ۲ نمونه غير آلوده و بقيه آلوده تشخيص داده شدند و از ۲۰ نمونه غير آلوده مجهول، تنها ۱ نمونه توسط ماشين بردار پشتيبان آلوده تشخيص داده شد. حساسيت اين روش %۹۱ و اختصاصيت آن %۹۵ برآورد شد.
نتيجه گيري. طيف سنجي نزديك مادون قرمز همراه با ماشين بردار پشتيبان مي تواند به عنوان روش پيش تشخيص آلودگي سرم انسان به HIV-1 به كار رود.